Публикации и брошури

Грижа за овошјето и зеленчукот после берба 1

Грижа за овошјето и зеленчукот после берба 2

Грозје

Закуп на земјоделско земјиште

Заштита на добитокот во органско сточарство со вовед во органско говедарство

Зелка

Јаболко

Како да го разбереме органското производство

Квалитет и безбедност на органските производи

Компир

Краставица

Кромид

Лубеници

Од органски отпад до органски компост

Органско земјоделско производство

Органско земјоделско производство2

Пазарни стандади за домат и пиперка

Пиперка

После бербени процеси кај овошје и зеленчук

Праски и нектарини

Прирачник за договорно производство

Прирачник за заштита на традиционални производи

Прирачник за собирачи и откупувачи на самоникнати растенија габи и лишаи по принцип на органско производство

Прирачник и монографии за собирачи на пеурки и лишаи

Прирачник_за_постапките_кои_се_засновуваат_на_HACCP__принципите_кај_определени_бизниси_со_храна

Прирачник_за_практикување_на_Правилникот_за_микробиолошки_критериуми

Слива

Стандарди при откуп на зеленчук

Форми на здружување

Цреши

90 аргументи за органско земјоделство

Агроеколошки мерки 2

Агроеколошки мерки

Агроеколошки практики при производство на зеленчук

Водич за винова лоза

Водич за ДЗП

Водич за домат

Водич за зелка

Водич за јаболка

Водич за јагода

Водич за компир

Водич за маслинка

Водич за органско производство на цреша и вишна

Водич за пиперка

Водич за слива

Водич за соја

Грижа за доматите после берба