Јавни набавки

Јавни набавки

Годишен план за јавни набавки за 2019 година-линк

Годишен план за јавни набавки за 2018 година.pdf

Дополнување на годишен план за јавни набавки за 2018 година.pdf

Годишен план за јавни набавки за 2017 година.pdf

Годишен план за јавни набавки за 2014 година.pdf

Дополнување на годишен план за јавни набавки за 2014 година_1.pdf

Дополнување на годишен план за јавни набавки за 2014 година_2.pdf

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди

За период01-01-2014  до 30-06-2014 )

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди

За период01-07-2014  до 31-12-2014 )

ЈАВНИ НАБАВКИ – 2019 ГОДИНА

Огласи објавени од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјодлеството на РМ:

ЈАВНИ НАБАВКИ – 2018 ГОДИНА

Огласи објавени од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјодлеството на РМ:

ЈАВНИ НАБАВКИ – 2017 ГОДИНА

Огласи објавени од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјодлеството на РМ:

Лице за јавни набавки :

Јован Ангелевски

Контакт : 072 252 442

email : jovan.angelevski@agencija.gov.mk