Јавни набавки

Јавни набавки

Годишен план за јавни набавки за 2017 година.pdf

Годишен план за јавни набавки за 2014 година.pdf

Дополнување на годишен план за јавни набавки за 2014 година_1.pdf

Дополнување на годишен план за јавни набавки за 2014 година_2.pdf

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (  За период01-01-2014  до 30-06-2014 )

Евиденција на постапките со барање за прибирање на понуди (  За период01-07-2014  до 31-12-2014 )

Јавни набавки – 2017 година

Огласи објавени од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјодлеството на РМ:

 

Огласи објавени од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјодлеството на РМ:

 

Годишен план за јавни набавки за 2015 година.pdf

Евиденција за период 01.07.2015-31.12.2015.pdf

Годишен план за јавни набавки за 2016 година.pdf

Дополнување на годишен план за јавни набавки за 2016.pdf

[toogle title="Јавни набавки - 2016 година"]

Огласи објавени од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјодлеството на РМ:

 

Лице за јавни набавки :

Јован Ангелевски

Контакт : 072 252 442

email : jovan.angelevski@agencija.gov.mk