Јавен оглас за вработување на 1 (едно) лице

     Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016), и врз основа на член 22 став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија” бр.27/14, 199/14 и 27/16) Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, објавува

     Ј А В Е Н  О Г Л А С

     за вработување на 1 (едно) лице во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на определено време

     Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството има потреба за вработување на 1 (едно) лице на определено време до 31.12.2018 година за  работното место:

     1. Виш референт за административно технички работи во Одделението за општи работи и организациски активности при Секторот за правни и општи работи со локација на работно место во Битола.

     Посебни услови:

     Да имаат завршено VA или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование (гимназиско образование) активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, најмалку две години работно искуство во струката.

     Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Општи услови:

     да се државјани на Република Македонија;

     активно да го користи македонскиот јазик

     да се полнолетни;

     да има општа здраствена способност за работното место и

     со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

     Дневно работно време 8 часа – од 08:30 до 16:30 часот со пауза од 30 минути. Неделно работно време 40 часа – од понеделник до петок. Основната нето плата за работното место Виш референт за административно технички работи е 14.932,00 денари.

     Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Кандидатите со пријавата треба да ги достават доказите за исполнување на условите, во оргинална форма или копија заверена кај нотар, и тоа:

     Кандидатите треба да ја достават следната документација:

     • Копија од лична кaрта;
     • Мотивациско писмо;
     • Кратка биографија – CV (со задолжителен контакт телефон и адреса);
     • Доказ за државјанство;
     • Уверение / диплома за завршен степен на образование;
     • Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
     • Доказ за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

     Рокот за пријавување е пет (5) работни дена, сметано од наредниот ден од денот на објавување на огласот (не сметајќи го денот на самото објавување)

     Ненавремените, нецелосно пополнети, неуредни и некомплетни пријави нема да се разгледуваат.

     Потребната документација да се достави во затворен плик лично во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, или по пошта на следната адреса: Климент Охридски бб, Пeлaгонка II -5/3, 7000 Битола (со назнака „за оглас за вработување”).

     Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна