Дирекција и Регионални Центри

Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на РМ

Дирекција

Елгафар Јусуфи

Директор на Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на РМ

 

Дирекција

Дирекција, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Кл. Охридски бб, Пелагонка II-5/3 7000 Битола

Е-маил:    aprzdirekcija@agencija.gov.mk

Директор на Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на РМ  – Елгафар Јусуфи

Е-маил: elgafar.jusufi@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Велко Бачевски – Раководител на сектор за развој на земјоделството
  Телефон: 072 244 476
 • Златко Сирета – Помошник раководител на секторот за развој
  Телефон: 072 252 431
 • Весна Илиевска – Раководител на сектор за финансиски прашања
  Телефон: 070 269 452
 • Славица Сугаревска – Раководител на оделение за сметководство и бутџетско планирање
  Телефон: 070 409 009
 • Андреа Соколовски – Советник за сточарство
  Телефон: 072 244 486
 • Адриана Костовска – Советник за план и анализа
  Телефон: 070 409 101
 • Петар Михајловски – Соработник администратор и одржувач на ИКТ опрема
  Телефон: 072 244 486
 • Дора Радевска – Самостоен референт за архивско работење
  Телефон: 072 244 487
 • Љупчо Лозановски – Советник за управување и координирање со човечки ресурси
  Телефон: 072 252 433
 • Лазо Поповски – Помлад соработник за организација и координација на одделенијата за региони
  Телефон: 070 246 031
 • Ана Мицевска -Помлад соработник за управување и координирање со човечки ресурси
  Телефон: 075 747 874
 • Петар Андонов – Самостоен референт за рурален развој
  Телефон: 072 252 441
 • Љубица Гинова – Советник за буџетска координација и контрола
  Телефон: 070 409 030
 • Јован Ангелевски – Самостоен референт за обработка на документација и материјално работење
  Телефон: 072 252 442

 

 

Регионален Центар БИТОЛА

Раководител на одделение за регион Битола – Зоран Бардакоски

РЕ Битола

РЕ Битола, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Новачки пат бб

Е-маил:   aprzrcbitola@agencija.gov.mk,

 

Вработени:

 • Зоран Бардакоски – раководител на одделение за регион Битола    Телефон: 072 244 484
 • Петар Трајковски – Самостоен референт за сточарство;                        Телефон: 070 409 047
 • Ана Велјановска – Советник за растително производство           Телефон: 070 409 049
 • Кирил Кочов – Помлад соработник за ИТ поддршка и ВЕБ администрација  Телефон: 072 244 469
Диспензирани канцеларии: Новаци-Среда, Бач-Вторник, Могила-Четврток, Лопатица-Понеделник
РЕ Демир Хисар

РЕ Демир Хисар, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Новачки Пат  бб

Е-маилaprzredemirhisar@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Љубе Талевски – Советник за поледелство; Телефон: 070/409-077
 • Методија Шутевски – Виш соработник за лозарство-овоштарство; Телефон: 070 409 078
 • Мирјана Милинг – Советник за сточарство;                                            Телефон: 070 409 005
 • Фаница Чадиевска – Виш референт за материјално-финансиско работење;      Телефон: 070 409 079
Диспензирани канцеларии: Сопотница – Четврток

Крушево

РЕ Крушево, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Нико Доага бб

Е-маил:    aprzrekrusevo@agencija.gov.mk ,

 

Вработени:

 • Михајло Николовски – Виш соработник за сточарство;                   Телефон: 070 409 055
 • Авни Мемеди – Виш соработник за поледелство;                                Телефон:  070 409 058
 • Јадранка Димоска – Виш референт за административна подршка и материјално работење;                                                                                  Телефон: 070 409 062
Диспензирани канцеларии: Бучин -Петок
РЕ Прилеп

РЕ Прилеп, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Ленин бр.127

Е-маил:    aprzreprilep@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Горанчо Томевски – Советник за организација;                                    Телефон: 070 409 081
 • Марјан Димовски – Виш соработик за поледелство;                            Телефон: 070 409 082
Диспензирани канцеларии: Кривогаштани – Среда, Ропотово – Понеделник, Канатларци – Четврток
РЕ Ресен

РЕ Ресен, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Борис Кидрич бб

Е-маил:    aprzreresen@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Љупчо Мојсовски – Виш соработник за сточарство;                              Телефон: 070 409 069
 • Горан Стефановски – Советник за растително производство             Телефон: 070 409 075
Диспензирани канцеларии: Штрбово – Секоја втора и четврта среда, Дрмени – Секоја втора и четврта среда
РЕ Охрид

РЕ Охрид, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Димитар Влахов бр.60

Е-маил:    aprzreohrid@agencija.gov.mk ,

 

Вработени:

 • Биљана Ѓорчевска – Советник за организација;                                    Телефон: 070 409 064
 • Соња Миленковска – Советник за сточарство;                                        Телефон: 070 409 066
 • Цвета Крстевска – Виш референт за материјално-финансиско работење;                                                                                                            Телефон: 070 409 067
Диспензирани канцеларии: Мешеишта – Среда
РЕ Струга

РЕ Струга, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Градски Пазар бб

Е-маил:    aprzrestruga@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Слаѓана Бебекоска Калајџиевска ;                                                            Телефон: 070 409 073
 • Ламбе Куциноски – Виш соработник за лозарство-овоштарство;                                                                                                    Телефон:  070 409 074
Диспензирани канцеларии: Драслајца – Четврток

Регионален Центар Куманово

Раководител на одделение за регион Куманово – Јорданче Петков

РЕ Куманово

РЕ Куманово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Братство и единство бр.28

Е-маил:    aprzrckumanovo@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Томе Цветковиќ – Виш соработник за поледелство;                     Телефон:  070 409 108
 • Џабир Рамадани – Виш соработник за поледелство;                    Телефон:  070 409 110
 • Фросина Наковска – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – Сточарство
Диспензирани канцеларии: Пчиња – Среда
РЕ Светли Николе

РЕ Свети Николе, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Ленинова бб

Е-маил:    aprzresvnikole@agencija.gov.mk ,

Јорданче Петков;                                                              Телефон: 070 409 114

Маријан Станојковски – Советник по сточарство  Телефон: 070 409 071

Вработени:

Диспензирани канцеларии: 
РЕ Крива Паланка

РЕ Крива Паланка, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Маршал Тито бр.175

Е-маил:    aprzrekrivapalanka@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Влатко Ристовски- Помлад соработник по агроекономија;         Телефон: 070  409 027
Диспензирани канцеларии: 
РЕ Кратово

РЕ Кратово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Маршал Тито бб

Е-маил:    aprzrekratovo@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Момчило Мијалков – Самостоен референт за поледелство;                Телефон: 070 409 116
 • Марица Ковачевска – Виш референт за материјално-финансиско работење;    Телефон: 070 409 117
 • Игор Трајковски – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – агроекономија                                                                                          Телефон: 070 409 123
Диспензирани канцеларии: Ранковце – Петок

 

Регионален Центар Скопје

Раководител на одделение за регион Скопје – Милка Коштревска

РЕ Скопје

РЕ Скопје, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: ,ул III Македонска Бригада бр. 10  Телефон: 072/ 244-483

Е-маил:    aprzrcskopje@agencija.gov.mk ,

Милка Коштревска – Раководител на одделение за регион Скопје

Вработени:

 • Зорица Јанкуловска Мицковска  – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – растително производство;  Телефон: 070 409 014
 • Игор Трајковски – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – агроекономија   ;                   Телефон: 070 409 123
 • Валентина Јанкоска – Советник за агро-економија;                             Телефон: 070 409 017
 • Владимир Георгиев – Виш соработник за лозаро овоштарство        Телефон: 070 409 097
 • Борјанка Дамјановска – Самостоен референт за административни работи, евиденција и документирање;                                                                                      Телефон: 070 409 024
 • Снежана Арсова – Виш референт за материјално-финансиско работење;                                                                                                            Телефон: 070 409 032
Диспензирани канцеларии: Илинден-Среда, Петровец-Четврток, Сарај-Понеделник, Зелениково-Среда
РЕ Велес

РЕ Велес, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Панко Брашнаров бр.1

Е-маил:    aprzreveles@agencija.gov.mk ,

 

Вработени:

 • Тони Тасков;                                                                                                       Телефон: 070 409 033
 • Стефан Ечев – Виш соработник за лозарство-овоштарство;               Телефон: 072 244 470
 • Игор Пљаков Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – сточарство                                                                                                           Телефон: 072 252 435
Диспензирани канцеларии: Чашка- Понеделник, Четврток Теово-Среда
РЕ Кавадарци

РЕ Кавадарци, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Партизанска бб

Е-маил:    aprzrekavadarci@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Драганчо Николов – Советник за растително производство               Телефон: 070 409 076
 • Божанка Кузманова – Самостоен референт за поледелство;               Телефон: 070 409 038
 • Спасијка Афкова  – Виш референт за материјално-финансиско работење;  Телефон: 070 409 037
 • Паско Атанасов – Помлад соработник за змјоделство и рурален развој – сточарство                                                                         Телефон: 070 409 012
Диспензирани канцеларии: Росоман- Четврток
РЕ Неготино

РЕ Неготино, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Маршал Тито бб

Е-маил:      aprzrenegotino@agencija.gov.mk ,

 

Вработени:

 • Ѓорѓи Ајтов;                                                                                                       Телефон: 070 409 043
 • Ѓоко Данаилов – Советник за сточарство;                                                Телефон: 070 409 042
 • Александар Стојанов – Помлад референт
Диспензирани канцеларии: Градско-Среда, Демир Капија- Петок

Регионален Центар ШТИП

Раководител на одделение за регион Штип – Ристо Огнанов

РЕ Штип

РЕ Штип, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Железничка бр. 7-а  Телефон: 072/ 244-479

Е-маил:      aprzrcstip@agencija.gov.mk ,

Ристо Огнанов – Раководител на одделение за регион Штип

Вработени:

 • Илчо Маролов – Советник за сточарство;                                                 Телефон: 070 409 133
 • Јасминка Коцева – Самостоен референт за агро-економија;              Телефон:  070 409 018
 • Мите Николовски – Виш соработник за лозарство-овоштарство;   Телефон070 409 019
Диспензирани канцеларии:  Лесковица – Четврток (4 часа), Лакавица-Четврток (4 часа)
РЕ Пробиштип

РЕ Пробиштип, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Христијан Тодоров-Карпош  бр.1

Е-маил:      aprzreprobistip@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Тоде Ангелов – Советник за лозаро овоштарство;                               Телефон:   070 409 063
 • Орце Стоилов – Самостоен референт за сточарство;                           Телефон: 070 409 021
Диспензирани канцеларии:/
РЕ Делчево

РЕ Делчево, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Солунска бр.13  Телефон: 070/409-028

Е-маил:      aprzredelcevo@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Стојне Стојанов – Виш соработник за поледелство;                              Телефон: 070 409 028
 • Неџбедин Мемедов – Виш соработник за лозарство-овоштарство; Телефон: 070 409 056
 • Лилјана Струкова – Виш соработник за лозарство-овоштарство;    Телефон: 070 409 031
Диспензирани канцеларии: М.Каменица- Петок
РЕ Виница

РЕ Виница, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Браќа Миладиновци бб

Е-маил:      aprzrevinica@agencija.gov.mk ,

 

Вработени:

 • Розета Зафирова;                                                                                              Телефон: 070 409 141
 • Ванчо Захариев – Виш соработник за поледелство;                              Телефон: 070 409 053
Диспензирани канцеларии: /
РЕ Кочани

РЕ Кочани, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Никола Карев бб

Е-маил:      aprzrekocani@agencija.gov.mk ,

 

Вработени:

 • Владимир Медарски – Виш соработник за поледелство и градинарство;                                                                                      Телефон: 070  409 135
 • Валентин Захариев – Виш соработник за поледелство;                       Телефон: 070 409 143
 • Тина Петрова – Помлад соработник за сточарство;                              Телефон: 070 409 041
Диспензирани канцеларии: Облешево – Вторник; Зрновци – Среда
РЕ Берово

РЕ Берово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Маршал Тито бр.9

Е-маил:      aprzreberovo@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Славчо Литајковски  -Самостоен референт за сточарство;                 Телефон: 070 409 138
 • Ѓорги Теохаров -Советник за поледелство;                                             Телефон: 070 409 137
 • Зорка Таковска – Тех.персонал-одржувач на хигиена, кафе-кувар и курир;                                                                                                                   Телефон: 070 409 136

Регионален Центар ТЕТОВО

Раководител на одделение за регион Тетово – Петре Петревски

РЕ Тетово

РЕ Тетово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: 29-ти Ноември бб  Телефон: 072/ 244-481

Е-маил:      aprzrctetovo@agencija.gov.mk,

Петре Петревски – Раководител на одделение за регион Тетово

Вработени:

 • Петре Атанасовски  – Советник за сточарство;                                       Телефон: 070 409 086
 • Александар Ристовски – Соработник за поледелство;                         Телефон: 070 409 091
 • Бранко Карапеовски – Советник за поледелство;                                 Телефон: 070 409 089
 • Стадомир Стојчевски – Виш референт за административна подршка и материјално работење;                                                                                                          Телефон: 070 409 092
 • Марија Ристова – Виш референт за административна подршка и материјално работење;                                                                                  Телефон:  070 409 093
Диспензирани канцеларии: Јегуновце – Петок, Теарце – Вторник, Желино – Среда ( втора и четврта недела во месецот)
РЕ Дебар

РЕ Дебар, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: 8-ми Септрември бб

Е-маилaprzredebar@agencija.gov.mk,

 

Вработени:

 • Јусуф Шефко – Советник за сточарство;                                 Телефон: 070  409 094
 • Аџи Папранику – Помлад соработник за поледелство
Диспензирани канцеларии: /
РЕ Гостивар

РЕ Гостивар, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Беличица бр.123

Е-маил:      aprzregostivar@agencija.gov.mk

 

Вработени:

 • Јелица Бешлич;                                                                                        Телефон: 070/ 409-096
 • Слободан Серафимовски  – Советник за сточарство;                     Телефон: 070 409 095
 • Ранкица Божиновска – Советник за поледелство;                          Телефон: 070 409 098
Диспензирани канцеларии:/
РЕ Македонски Брод

РЕ Македонски Брод, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Партизанска бр.8

Е-маил:      aprzrembord@agencija.gov.mk,

 

Вработени:

 • Лефко Смилевски – Советник за сточарство;                                                                Телефон: 070/ 409-105
 • Илија Дојчиновски  -Виш соработник за лозарство-овоштарство;  Телефон: 070 409 106
 • Миле Мицковски -Виш референт за материјално-финанскиско работење;                                                                                                            Телефон: 070 409 107
Диспензирани канцеларии: /
РЕ Кичево

РЕ Кичево, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Мирко Милески бр.4

Е-маил:      aprzrekicevo@agencija.gov.mk,

 

Вработени:

 • Лупче Данаилоски – Виш соработник                                                                             Телефон: 070 409 102
 • Силвана Пиперкоска – Виш референт за материјално-финансиско работење; Телефон:  070 409 104

Регионален Центар СТРУМИЦА

Раководител на одделение за регион  Струмица – Стојан Глигоров

РЕ Струмица

РЕ Струмица, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Ленинова бб   Телефон: 072/ 244-482

Е-маил:       aprzrcstrumica@agencija.gov.mk,

Вработени:

 • Стојан Глигоров – Советник за лозарство-овоштарство;                     Телефон: 070 409 129
 • Катерина Колева – Виш соработник за лозарство-овоштарство;      Телефон: 070 409 127
 • Ѓорѓи Крмзов- Виш соработник за сточарство;                                      Телефон: 070 409 126
 • Звезда Ричлиева – Виш соработник за градинарство;                          Телефон: 070 409 131
 • Танкица Ѓидалова – Помлад соработник за градинарство и цвеќарство; Телефон: 070 409 103
 • Блаже Гошев – Самостоен референт за административни работи, евиденција и документирање;                                                        Телефон: 070 409 128
Диспензирани канцеларии:Босилово секојдневно,
РЕ Радовиш

РЕ Радовиш, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Илинденска бб

Е-маил:        aprzreradovis@agencija.gov.mk,

 

Вработени:

 • Дане Вучков;                                                                                                     Телефон: 070 409 119
Диспензирани канцеларии: Конче  – Среда (прва и трета во месецот)
РЕ Валандово

РЕ Валандово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Кочо Рацин бр.6

Е-маил:        aprrezvalandovo@agencija.gov.mk,

Вработени:

 • Ацо Пејовски;                                                                                                   Телефон: 070  409 121
 • Ерхан Османов – Помлад референт за земјоделство и рурален развој – сточарство                                                                         Телефон: 070 409 130
Диспензирани канцеларии: Јосифово – Вторник, Четврток
РЕ Гевгелија

РЕ Гевгелија , Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Индустриска бр.1

Е-маил:       aprzregevgelija@agencija.gov.mk,

Вработени:

 • Тони Мушанов;                                                                                                      Телефон: 070/ 409-124
 • Савка Маркудова – Советник за поледелство;                                         Телефон:  070 409 125
 • Борис Манолев – Советник за растително производство                     Телефон:  070 409 065
Диспензирани канцеларии: Богданци – секојдневно