Дирекција и Регионални Центри

Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на Република Северна Македонија

Дирекција

Елгафар Јусуфи

Директор на Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на Република Северна Македонија

Дирекција

Дирекција, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Кл. Охридски бб, Пелагонка II-5/3 7000 Битола

Е-маил:    aprzdirekcija@agencija.gov.mk

Телефон: 047 520 735

Директор на Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на Република Северна Македонија  – Елгафар Јусуфи

Е-маил: elgafar.jusufi@agencija.gov.mk

В.Д. Заменик на Директорот на Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на Република Северна Македонија  – Борче Петковски

Телефон: 070 409 427

Е-маил: borce.petkovski@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Велко Бачевски – Раководител на сектор за развој на земјоделството
  Телефон: 072 244 476
 • Златко Сирета – Помошник раководител на секторот за развој
  Телефон: 072 252 431
 • Весна Илиевска – Раководител на сектор за финансиски прашања
  Телефон: 070 269 452
 • Славица Сугаревска – Раководител на оделение за сметководство и бутџетско планирање
  Телефон: 070 409 009
 • Андреа Соколовски – Советник за сточарство
  Телефон: 072 244 486
 • Адриана Костовска – Советник за план и анализа
  Телефон: 070 409 101
 • Петар Михајловски – Соработник администратор и одржувач на ИКТ опрема
  Телефон: 072 244 486
 • Дора Радевска – Самостоен референт за архивско работење
  Телефон: 072 244 487
 • Љупчо Лозановски – Советник за управување и координирање со човечки ресурси
  Телефон: 072 252 433
 • Лазо Поповски – Помлад соработник за организација и координација на одделенијата за региони
  Телефон: 070 246 031
 • Ана Мицевска -Помлад соработник за управување и координирање со човечки ресурси
  Телефон: 075 747 874
 • Петар Андонов – Самостоен референт за рурален развој
  Телефон: 072 252 441
 • Љубица Гинова – Советник за буџетска координација и контрола
  Телефон: 070 409 030
 • Јован Ангелевски – Самостоен референт за обработка на документација и материјално работење
  Телефон: 072 252 442
 • Беким Зенели – Помлад соработник за прибирање податоци
  Телефон: 070 409 040
 • Нурхан Јашар – Раководител на одделение за буџетска контрола
  Телефон: 070 409 020
 • Елона Кокаљари – Помлад соработник за обработка и евидентирање на документација
  Телефон: 070 409 038
 • Зоран Стојчевски – Советник за проекти и проектни активности
  Телефон: 070 409 051
 • Михајло Илиевски – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – сточарство
  Телефон: 070 409 016

 

Регионален Центар БИТОЛА

Раководител на одделение за регион Битола – Зоран Бардакоски

РЕ Битола

РЕ Битола, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Новачки пат бб

Е-маил:   aprzrcbitola@agencija.gov.mk,

Вработени:

 • Зоран Бардакоски – раководител на одделение за регион Битола    Телефон: 072 244 484
 • Петар Трајковски – Самостоен референт за сточарство;                        Телефон: 070 409 047
 • Љупчо Мојсовски – Виш соработник за сточарство;                              Телефон: 070 409 069
 • Мирјана Милинг – Советник за сточарство;                                            Телефон: 070 409 005
Диспензирани канцеларии:Новаци-Среда, Бач-Вторник, Могила-Четврток, Лопатица-Понеделник

РЕ Демир Хисар

РЕ Демир Хисар, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Новачки Пат  бб

Е-маилaprzredemirhisar@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Љубе Талевски – Советник за поледелство; Телефон: 070/409-077
 • Методија Шутевски – Виш соработник за лозарство-овоштарство; Телефон: 070 409 078
 • Фаница Чадиевска – Виш референт за материјално-финансиско работење;      Телефон: 070 409 079
Диспензирани канцеларии: Сопотница – Четврток

Крушево
 

РЕ Крушево, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Нико Доага бб

Е-маил:    aprzrekrusevo@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Михајло Николовски – Виш соработник за сточарство;                   Телефон: 070 409 055
 • Авни Мемеди – Виш соработник за поледелство;                                Телефон:  070 409 058
 • Јадранка Димоска – Виш референт за административна подршка и материјално работење;                                                                                  Телефон: 070 409 062
Диспензирани канцеларии: Бучин -Петок
 

РЕ Прилеп

РЕ Прилеп, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Ленин бр.127

Е-маил:    aprzreprilep@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Горанчо Томевски – Советник за организација;                                    Телефон: 070 409 081
 • Марјан Димовски – Виш соработик за поледелство;                            Телефон: 070 409 082
 • Лиридон Мехмети – Помлад соработник за евиденција                       Телефон: 072 223 810
 • Линдим Јусуфи – Помлад соработник за поддршка на ИКТ системот                                                                                             Телефон:  071 299 915
Диспензирани канцеларии: Кривогаштани – Среда, Ропотово – Понеделник, Канатларци – Четврток
 

РЕ Ресен

РЕ Ресен, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Борис Кидрич бб

Е-маил:    aprzreresen@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Горан Стефановски – Советник за растително производство             Телефон: 070 409 075
 • Ана Велјановска – Советник за растително производство           Телефон: 070 409 049
Диспензирани канцеларии: Штрбово – Секоја втора и четврта среда, Дрмени – Секоја втора и четврта среда
 

РЕ Охрид

РЕ Охрид, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Димитар Влахов бр.60

Е-маил:    aprzreohrid@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Биљана Ѓорчевска – Советник за организација;                                    Телефон: 070 409 064
 • Соња Миленковска – Советник за сточарство;                                        Телефон: 070 409 066
 • Цвета Крстевска – Виш референт за материјално-финансиско работење;                                                                                                            Телефон: 070 409 067
Диспензирани канцеларии: Мешеишта – Среда
 

РЕ Струга

РЕ Струга, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Градски Пазар бб

Е-маил:    aprzrestruga@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Слаѓана Бебекоска Калајџиевска ;                                                            Телефон: 070 409 073
 • Ламбе Куциноски – Виш соработник за лозарство-овоштарство;                                                                                                    Телефон:  070 409 074
 • Еглантина Иса – Помлад соработник за земј. и рр – растително производство                                                                                    Телефон:  071 732 577
Диспензирани канцеларии: Драслајца – Четврток
 

Регионален Центар Куманово

Раководител на одделение за регион Куманово – Јорданче Петков

РЕ Куманово

РЕ Куманово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Братство и единство бр.28

Е-маил:    aprzrckumanovo@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Томе Цветковиќ – Виш соработник за поледелство;                     Телефон:  070 409 108
 • Џабир Рамадани – Виш соработник за поледелство;                    Телефон:  070 409 110
 • Фросина Наковска – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – Сточарство
 • Неше Бајрами – Помлад соработник за земј. И рр – растително производство                                                                                        Телефон:  071 420 478
 • Мухамед Демири – Помлад соработник за земј. и рр – сточарство     Телефон:  070 669 613

 

Диспензирани канцеларии: Пчиња – Среда
 

РЕ Светли Николе

РЕ Свети Николе, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Ленинова бб

Е-маил:    aprzresvnikole@agencija.gov.mk ,

Јорданче Петков;                                                              Телефон: 070 409 114

Маријан Станојковски – Советник по сточарство  Телефон: 070 409 071

Вработени:

Диспензирани канцеларии: 
 

РЕ Крива Паланка

РЕ Крива Паланка, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Маршал Тито бр.175

Е-маил:    aprzrekrivapalanka@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Влатко Ристовски- Помлад соработник по агроекономија;         Телефон: 070  409 027
Диспензирани канцеларии: 
 

РЕ Кратово

РЕ Кратово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Маршал Тито бб

Е-маил:    aprzrekratovo@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Момчило Мијалков – Самостоен референт за поледелство;                Телефон: 070 409 116
 • Марица Ковачевска – Виш референт за материјално-финансиско работење;    Телефон: 070 409 117
 • Игор Трајковски – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – агроекономија                                                                                          Телефон: 070 409 123
Диспензирани канцеларии: Ранковце – Петок

 

Регионален Центар Скопје

Раководител на одделение за регион Скопје – Милка Коштревска

РЕ Скопје

РЕ Скопје, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: ,ул III Македонска Бригада бр. 10  Телефон: 072/ 244-483

Е-маил:    aprzrcskopje@agencija.gov.mk ,

Милка Коштревска – Раководител на одделение за регион Скопје

Вработени:

 • Зорица Јанкуловска Мицковска  – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – растително производство;  Телефон: 070 409 014
 • Игор Трајковски – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – агроекономија   ;                  

          Телефон: 070 409 123

 • Владимир Георгиев – Виш соработник за лозаро овоштарство        Телефон: 070 409 097
 • Борјанка Дамјановска – Самостоен референт за административни работи, евиденција и документирање;                                                                                      Телефон: 070 409 024
 • Снежана Арсова – Виш референт за материјално-финансиско работење;                                                                                                            Телефон: 070 409 032
 • Фестиме Адеми – Помлад соработник за земј. и рр – сточарство      Телефон: 071 258 003

 

Диспензирани канцеларии: Илинден-Среда, Петровец-Четврток, Сарај-Понеделник, Зелениково-Среда

РЕ Велес

РЕ Велес, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Панко Брашнаров бр.1

Е-маил:    aprzreveles@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Тони Тасков;                                                                                                       Телефон: 070 409 033
 • Стефан Ечев – Виш соработник за лозарство-овоштарство;               Телефон: 072 244 470
 • Игор Пљаков Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – сточарство                                                                                                           Телефон: 072 252 435
Диспензирани канцеларии: Чашка- Понеделник, Четврток Теово-Среда

РЕ Кавадарци

РЕ Кавадарци, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Партизанска бб

Е-маил:    aprzrekavadarci@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Драганчо Николов – Советник за растително производство               Телефон: 070 409 076
 • Паско Атанасов – Помлад соработник за змјоделство и рурален развој – сточарство                                                                         Телефон: 070 409 012
Диспензирани канцеларии: Росоман- Четврток

РЕ Неготино

РЕ Неготино, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Маршал Тито бб

Е-маил:      aprzrenegotino@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Ѓорѓи Ајтов;                                                                                                       Телефон: 070 409 043
 • Ѓоко Данаилов – Советник за сточарство;                                                Телефон: 070 409 042
 • Александар Стојанов – Помлад референт
Диспензирани канцеларии: Градско-Среда, Демир Капија- Петок

Регионален Центар ШТИП

Раководител на одделение за регион Штип – Ристо Огнанов

РЕ Штип

РЕ Штип, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Железничка бр. 7-а  Телефон: 072/ 244-479

Е-маил:      aprzrcstip@agencija.gov.mk ,

Ристо Огнанов – Раководител на одделение за регион Штип

Вработени:

 • Илчо Маролов – Советник за сточарство;                                                 Телефон: 070 409 133
 • Јасминка Коцева – Самостоен референт за агро-економија;              Телефон:  070 409 018
 • Мите Николовски – Виш соработник за лозарство-овоштарство;   Телефон070 409 019
Диспензирани канцеларии:  Лесковица – Четврток (4 часа), Лакавица-Четврток (4 часа)

РЕ Пробиштип

РЕ Пробиштип, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Христијан Тодоров-Карпош  бр.1

Е-маил:      aprzreprobistip@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Тоде Ангелов – Советник за лозаро овоштарство;                               Телефон:   070 409 063
 • Орце Стоилов – Самостоен референт за сточарство;                           Телефон: 070 409 021
Диспензирани канцеларии:/

РЕ Делчево

РЕ Делчево, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Солунска бр.13  Телефон: 070/409-028

Е-маил:      aprzredelcevo@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Стојне Стојанов – Виш соработник за поледелство;                              Телефон: 070 409 028
 • Неџбедин Мемедов – Виш соработник за лозарство-овоштарство; Телефон: 070 409 056
 • Лилјана Струкова – Виш соработник за лозарство-овоштарство;    Телефон: 070 409 031
Диспензирани канцеларии: М.Каменица- Петок

РЕ Виница

РЕ Виница, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Браќа Миладиновци бб

Е-маил:      aprzrevinica@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Розета Зафирова;                                                                                              Телефон: 070 409 141
 • Ванчо Захариев – Виш соработник за поледелство;                              Телефон: 070 409 053
Диспензирани канцеларии: /

РЕ Кочани

РЕ Кочани, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Никола Карев бб

Е-маил:      aprzrekocani@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Владимир Медарски – Виш соработник за поледелство и градинарство;                                                                                      Телефон: 070  409 135
 • Валентин Захариев – Виш соработник за поледелство;                       Телефон: 070 409 143
 • Тина Петрова – Помлад соработник за сточарство;                              Телефон: 070 409 041
Диспензирани канцеларии: Облешево – Вторник; Зрновци – Среда

РЕ Берово

РЕ Берово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Маршал Тито бр.9

Е-маил:      aprzreberovo@agencija.gov.mk

Вработени:

  • Славчо Литајковски  -Самостоен референт за сточарство;                 Телефон: 070 409 138
  • Ѓорги Теохаров -Советник за поледелство;                                             Телефон: 070 409 137
 • Зорка Таковска – Тех.персонал-одржувач на хигиена, кафе-кувар и курир;                                                                                                                   Телефон: 070 409 136

Регионален Центар ТЕТОВО

Раководител на одделение за регион Тетово – Петре Петревски

РЕ Тетово

РЕ Тетово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: 29-ти Ноември бб  Телефон: 072/ 244-481

Е-маил:      aprzrctetovo@agencija.gov.mk,

Петре Петревски – Раководител на одделение за регион Тетово

Вработени:

 • Петре Атанасовски  – Советник за сточарство;                                       Телефон: 070 409 086
 • Александар Ристовски – Соработник за поледелство;                        Телефон: 070 409 091
 • Стадомир Стојчевски – Виш референт за административна подршка и мат.раб;                                                                                   Телефон: 070 409 092
 • Марија Ристова – Виш референт за административна подршка и материјално работење;                                                                                  Телефон:  070 409 093
 • Зуријета Абдиу – Помлад соработник за земј. и рр – растително производство                                                                                     Телефон: 070 777 672
 
Диспензирани канцеларии: Јегуновце – Петок, Теарце – Вторник, Желино – Среда ( втора и четврта недела во месецот)

РЕ Дебар

РЕ Дебар, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: 8-ми Септрември бб

Е-маилaprzredebar@agencija.gov.mk,

Вработени:

 • Јусуф Шефко – Советник за сточарство;                                          Телефон: 070  409 094
 • Фатјона Крчишта – Помлад соработник за земј. и рр – растително производство                                                                                     Телефон: 071 755 251

 

Диспензирани канцеларии: /

РЕ Гостивар

РЕ Гостивар, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Беличица бр.123

Е-маил:      aprzregostivar@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Јелица Бешлич;                                                                                        Телефон: 070/ 409-096
 • Слободан Серафимовски  – Советник за сточарство;                     Телефон: 070 409 095
 • Ранкица Божиновска – Советник за поледелство;                          Телефон: 070 409 098 
 • Миранд Салији – Помлад соработник за земј. и рр – растително производство                                                                                     Телефон: 079 333 573
Диспензирани канцеларии:/

РЕ Македонски Брод

РЕ Македонски Брод, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Партизанска бр.8

Е-маил:      aprzrembord@agencija.gov.mk,

Вработени:

 • Лефко Смилевски – Советник за сточарство;                                                                Телефон: 070/ 409-105
 • Илија Дојчиновски  -Виш соработник за лозарство-овоштарство;  Телефон: 070 409 106
 • Миле Мицковски -Виш референт за материјално-финанскиско работење;                                                                                                            Телефон: 070 409 107
Диспензирани канцеларии: /

РЕ Кичево

РЕ Кичево, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Мирко Милески бр.4

Е-маил:      aprzrekicevo@agencija.gov.mk,

Вработени:

 • Лупче Данаилоски – Виш соработник                                                         Телефон: 070 409 102
 • Силвана Пиперкоска – Виш референт за материјално-финансиско работење;

          Телефон:  070 409 104

 • Албина Ејупи – Помлад соработник за земј. и рр – сточарство

          Телефон:  071 626 452

 

Регионален Центар СТРУМИЦА

Раководител на одделение за регион  Струмица – Стојан Глигоров

РЕ Струмица

РЕ Струмица, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Ленинова бб   Телефон: 072/ 244-482

Е-маил:       aprzrcstrumica@agencija.gov.mk,

 • Вработени:
 • Стојан Глигоров – Советник за лозарство-овоштарство;                     Телефон: 070 409 129
 • Катерина Колева – Виш соработник за лозарство-овоштарство;      Телефон: 070 409 127
 • Ѓорѓи Крмзов- Виш соработник за сточарство;                                      Телефон: 070 409 126
 • Звезда Ричлиева – Виш соработник за градинарство;                          Телефон: 070 409 131
 • Танкица Ѓидалова – Помлад соработник за градинарство и цвеќарство; Телефон: 070 409 103
 • Блаже Гошев – Самостоен референт за административни работи, евиденција и документирање;                                                        Телефон: 070 409 128
Диспензирани канцеларии:Босилово секојдневно,

РЕ Радовиш

РЕ Радовиш, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Илинденска бб

Е-маил:        aprzreradovis@agencija.gov.mk,

Вработени:

 • Дане Вучков;                                                                                                     Телефон: 070 409 119
Диспензирани канцеларии: Конче  – Среда (прва и трета во месецот)

РЕ Валандово

РЕ Валандово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Кочо Рацин бр.6

Е-маил:        aprrezvalandovo@agencija.gov.mk,

Вработени:

 • Ацо Пејовски;                                                                                                   Телефон: 070  409 121
 • Ерхан Османов – Помлад референт за земјоделство и рурален развој – сточарство                                                                         Телефон: 070 409 130
Диспензирани канцеларии: Јосифово – Вторник, Четврток

РЕ Гевгелија

РЕ Гевгелија , Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Индустриска бр.1

Е-маил:       aprzregevgelija@agencija.gov.mk,

Вработени:

 • Тони Мушанов;                                                                                                      Телефон: 070/ 409-124
 • Савка Маркудова – Советник за поледелство;                                         Телефон:  070 409 125
 • Борис Манолев – Советник за растително производство                     Телефон:  070 409 065
Диспензирани канцеларии: Богданци – секојдневно