Бројлерско производство

     Што е бројлер?

     Хибридно пиле добиено со вкрстување на повеќе раси или линии со

     изразено нагласени особини за брз пораст, односно гоење.

     Производи што се добиваат од бројлерското производство:

     • Пилешко месо
     • Ѓубре
     • Пердуви

     Потребни предуслови за бројлерско производство:

     • Објект за одгледување на бројлери.
     • Опрема за хранење, напојување, греење, оветлување и вентилација.
     • Приклучок за вода и електрична енергија.
     • Еднодневни пилиња
     • Храна за пилињата
     • Работна рака
     • ЕДУКАЦИЈА

     Системи за одгледување на бројлери:

     • Поден систем на одгледување – овој систем е најраспространет и најпогоденза одгледување на бројлери, пред се заради тоа што тој е поевтин.
     • Кафезен систем на одгледување – помалку е распространет, иако е поинтензивен, но заради поголемите вложувања многу поретко се користи.

     За гоење треба да се користат само комерцијални хибридни пилиња.

     Параметри за одгледување на бројлери:

     • Густина на населување 15 – 20 бр/м²
     • Траење на периодот на гоење 38 – 42 дена
     • Потребна храна по пиле околу 4 кг

     Параметрите зависат од тоа која раса се одгледува, тежината на бројлерот која сакаме да ја добиеме на крајот од одгледувањето, храната и условите на одгледување.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна