Инфо денoви во Општина Новаци, с.Бач и с.Гермијан за LEADER пристапот

  • Инфо денoви во Општина Новаци, с.Бач и с.Гермијан за LEADER пристапот
  • Инфо денoви во Општина Новаци, с.Бач и с.Гермијан за LEADER пристапот
  • Инфо денoви во Општина Новаци, с.Бач и с.Гермијан за LEADER пристапот
  • Инфо денoви во Општина Новаци, с.Бач и с.Гермијан за LEADER пристапот

Според планот за одржување на инфо денови по дисперзираните канцеларии на АПРЗ на ден 24.10.2012 во Општина Новаци и на ден 30.10.2012 во с.Бач и с.Гермијан беше одржана презентација за новиот европски пристап за развој на руралните средини – LEADER. АПРЗ во соработка со Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион на средбите го презентираше почетокот на проектот “Воведување и спроведување на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во Пелагонискиот регион“.

Унапредување на состојбите во земјоделскиот сектор, приближување на земјоделските практики до нивото на меѓународните норми во Европската Унија нагласено беше дека е возможен преку размена на информации и организирање заеднички посети на терен во руралните места во деветте пелагониски општини планирано е воведување на LEADER пристапот.

LEADER пристапот се темели на принципите за мулти-секторско партнерство (вмрежување) од повеќе клучни субјекти: од локалното насление, јавен и приватен сектор, бизнис заедницата, индстрија за храна, граѓанскиот сектор, локални политичари и др. при тоа користејќи го пристапот ,,одолу-нагоре,, (bottom-up). Презентацијата ja организираа вработените во РЕ Битола во соработка со претставници од Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион.

Коментирај

Име*

Е-маил* (never published)

Страна