Влијанието на климатските промени кај виновата лоза (841.7 KiB)

Глобално производство на вино (395.5 KiB)

Одредување на зрелоста на грозјето (171.2 KiB)

Берење на десертно грозје (136.8 KiB)

Зимска резидба на виновата лоза (404.0 KiB)

Зимска резидба на виновата лоза (404.0 KiB)

Нега на новоподигнати лозја (227.4 KiB)

Одредување време на берба на винско грозје (218.4 KiB)

Зелена (летна) резидба на виновата лоза (233.6 KiB)

Одредување време на берба на винско грозје (218.4 KiB)

Уништување на плевели во лозјата со хербициди (216.6 KiB)

Нега на новоподигнати лозја (227.4 KiB)

Ѓубрење на виновата лоза со азотни ѓубрива (втора прихрана) (255.7 KiB)

Заштита на виновата лоза од болести и штетници (351.2 KiB)

Зелена (летна) резидба на виновата лоза (233.6 KiB)

Ѓубрење на виновата лоза со азотни ѓубрива (245.0 KiB)

Уништување на плевели во лозјата (364.8 KiB)

Подигнување на нов лозов насад (310.1 KiB)

Основна обработка на почвата и ѓубрење на лозјата во род (469.7 KiB)

Проверка – контрола на измрзнати окца (250.3 KiB)

Резидба на винова лоза во род (245.0 KiB)

Поставување потпорна конструкција во ново засаден лозов насад (864.2 KiB)

Производство на црвено вино во домашни услови (140.8 KiB)