Подготовка на рибник за одгледување на крап

     Внимателната подготовка на сите сегменти од рибникот за крап е од голема важност од производен и здравствен аспект на сосотојбата.

     Подготовката почнува со одмор на рибникот во текот на зимото, а продолжува со дезинфекција и мелиорациски мерки: употреба на вар, ѓубрење со органско и минерално ѓубрива, косење, орање и чистење на милта од изловната јама и другите делови од рибникот.

     Целта на овие мерки е да се создадат што подобри услови за одгледување на крапот (развој на природна храна и спречување на болести).

     Подготовката на рибникот почнува со пресушување, по што рибникот се остава да се “одмори“ неколку месеци. На тој начин земјата се обновува, а патогените бактерии и паразити се уништуваат. Трската и другата вегетација која расте на рибникот се коси, а онаа долж насипот се спалува.

     По одреден период на мирување, рибниците се третираат со вар во функција на дезинфекција, подобрување на квалитетот на земјиштето и стабилна хемиска реакција на водата. Со третирање на вар во рибникот се постигнуваат повеќекратни мелиорациски ефекти:

     – се регулира pH на земјиштето

     – се обезбедува калциум во земјата и водата

     – се забрзува разградувањето и минерализацијата на органските материи, посебно целулозата

     – се потпомага трансформацијата на органските состојки во раствор

     – се постигнува дезифекција на рибникот

     – варта ја користат и полжавите, школките и раковите

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна