Реакција на почвата(пХ)

     Реакцијата на почвата има големо влијание на растењето и развојот на растенијата и микроорганизмите и на брзината и правецот на хемиските и биолошките процеси кои се одвиваат во почвата. Од реакцијата на почвата зависи освојувањето на хранливите елементи. Таа има има големо влијание на ефектот на минералните и органските  ѓубрива внесени во почвата.

     Концентрацијата на водородните јони во раствор се изразува со симболот рН.

     Утврдувањето на рН на почвата е начин на изразување колку почвата е кисела или алкална. Во зависност од бројната вредност на пХ, почвите можат да се класираат на следниот начин:

                

     Реакција

     пХ

     Многу кисели

     <4,5

     Кисели

     4,5-5,5

     Слабо кисели

     5,5-6,5

     Неутрални

     6,5-7,2

     Слабо алкални

     7,2-8

     Алкални

     8-9

     Многу алкални

     >9

                

     Во природни услови реакцијата на почвениот раствор варира од рН 3-3,5 (тресетни почви) до рН 9-10(солени почви). Реакцијата кај културните почви се движи во границата рН 3,5-8.

                 Најголем број од земјоделските култури, најдобри услови за растење и развој имаат на слабо кисела до неутрална почва. Многу киселите почви со рН 4, не се погодни за земјоделско производство.

                 Закиселувањето на почвата е природен процес кај сите почви, но може да биде забрзан со активностите на човекот. Степенот на закиселување зависи од структурата на почвата, внесување на атмосверки нечистотии, минерални ѓубрива и од примената на агротехничките мерки.

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна