Сеидба на маслодајна репа

     Маслодајната репа ако добро се вкорени до настапувањето на ниските температури, во сува почва може да издрже до -15оС, а под снежна покривка до -25оС. Во влажна почва може да измрзне на -7 до -10оС.

     За нормален развој од големо значење е, да има доволно влага во пчвата за време на сеидбата, и подоцна во фаза на вкоренување. Не поднесува високи подземни води, како и задржување на вода во почвата во текот на зимата и раната пролет, бидејќи коренот гние.

     Во периодот на цветање и налевање на зрното, при недоволна влажност на воздухот, при суви и топли ветрови, се скратува цветањето, голем број цветови не се оплодуваат, а приносот на семе силно се намалува.

     Маслодајната репа најдобро успева на плодна и отцедна почва. На помалку плодна почва успешно се одгледува само ако добро се ѓубри со органски и минерални ѓубрива.  Не поднесува почви со кисела реакција, а најдобро успева на рН 6,6-7,6.

     Маслодајната репа треба да се одгледува во плодоред. Не треба да се одгледува во монокултура, бидеќи на тој начин постои опасност од зголемување на штетните инсекти и болести. Најдобри предкултури, се  раниот компир и раниот зеленчук, а потоа стрните жита.

     Основната обработка на почвата се изведува на длабочина до 30 см, во зависност од типот на почвата. По орањето треба да се затворат браздите и да се израмни површината, бидејќи со тоа се олеснува предсеидбената припрема.

     Со предсеидбената обработка површинскиот слој треба да биде максимално обезбеден со влага, и со таква структура што ќе овозможи ситното репино семе да се посее плитко, но во поволни услови.

      

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна