Успешна реализација на програмата за Рурален развој мерка 112 – Млад Земјоделец

     Од страна на советодавците од АПРЗ по Јавниoт Повик 05/2018 за Мерка 112 Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој во 2018 беа информирани младите земјоделци за условите и критериумите по мерката.

     Воедно, советодавците помагаа при припремата на бараната документација, изготвување на деловните планови и подготовка на е-барањето.

     Како резултат на оваа активност од АПРЗ на ниво на РМ се изготвени и доставени 876 барања од вкупно пристигнати 1.045 до АФПЗРР.

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна