Фитосанитарни и агротехнички мерки во современото производство

     Фитосанитерните мерки имат за цел да се отстранат сите настанати болести и штетници на растенијата на отворено, во стакленици и пластеници и спречување на ширење на болестите над здравите растенија и растителното производство.

     Во оваа група на мерки спаѓат:

     -собирање испалување на заразените растителни остатоци

     -иситнување и заорување на заразените растителни делови после жетвата или бербата

     -перење или добро чистење на машините

     -дезинфекција на алатот

     -дезинфекција на објектите

     -дезинфекција на површините

     -дезинфекција на семето, користење на здрав расад, одгледување на отпорни сорти и хибриди  и др.

     За производството во затворен простот треба да се обрне големо внимание на изнесување и спалување на растителни остатоци (од одстранети заперци или филизи, заразени листови, болни плодови). Во овие мерки спаѓа и уништивање на плевелите околу пластеникот кои можат да претставуват извор на многу голема опасност од зарази и иболувања.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна