Ѓубрење на виновата лоза со азотни ѓубрива

        Азотот е најважниот елемент за формирање на нови клетки во процесот на растење и развој на сите делови од виновата лоза. Утврдено е дека азотот до одредена количина многу поволно влијае на клијавоста на поленот и  оплодувањето.Недостигот на азот се манифестира со слабеење на пенушката, мал пораст на ластарите, светло зелена боја на лисјето, паѓање на цветовите и реулавост на гроздовите.

          Најголемиот дел од азотот лозата го користи до цветањето и затоа најповолно време за ѓубрење со овој елемент е во рана пролет пред почеток на вегетацијата. До колку има потреба од дополнително – второ  ѓубрење со азот, истото се  извршува после цветањeто.

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна