Јавен оглас за вработување на 1 (едно) лице во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на неопределено време

     Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството има потреба за вработување на 1 (едно) лице на неопределено време за  работното место:

      

     Хигиеничар, Курир

     Општи услови:

     -да е државјани на Република Северна Македонија,

     -активно да го користи македонскиот јазик,

     -да е полнолетно,

     -да има општа здраствена способност за работното место и

     -со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

     Посебни услови:

     -да има завршено основно образование,

     -со или без работно искуство.

     Дневно работно време 8 часа од 07:30/8:30 часот до 15:30/16:30 со пауза од 30 минути. Неделно работно време 40 часа – од понеделник до петок. Основната нето плата за работното место Хигиеничар, Курир е 18.000,00 денари.

     Право на учество имаат сите граѓани на Република Северна Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Кандидатите со пријавата треба да ги достават доказите за исполнување на посебните и општите услови, во оргинална форма или копија заверена кај нотар.

     Пријавата, покрај доказите, задолжително треба да содржи: име и презиме на кандидатот поткрепени со доказ за лична идентификација, живеалиште, односно престујовалиште на кандидатот, е –меил адреса и контакт телефон.   

     Рокот за пријавување е три (3) работни дена, од денот на објавување на огласот.

     Ненавремените, нецелосно пополнети, неуредни и некомплетни пријави нема да се разгледуваат.

     Потребната документација да се достави во затворен плик лично во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, или по пошта на следната адреса: Климент Охридски бб, Пeлaгонка II -5/3, 7000 Битола (со назнака „за оглас за вработување”).

     Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок определен во член 23 став 2 од Законот за работните односи.

     Лице за контакт: Љупчо Лозановски,  кон.тел.072 252 433     

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна