ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 6 (шест) лицa на определено време

     Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 и 120/2018), и врз основа на член 22 став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија” бр.27/14, 199/14 и 27/16 и 35/2018) Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството објавува

     Ј А В Е Н О Г Л А С
     за вработување на 6 (шест) лица во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на определено време

     Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството има потреба за вработување на 6 (шест) лица на определено време до 31.12.2019 година за следните работни места:

     1. Советник за имплементација на меѓународни проекти и програми во Одделението за проектни активности и ЕУ процеси при Секторот за земјоделство и рурален развој со локација на работно место во Битола, 1 извршител.

     Општи услови:
     -да е државјанин на Република Македонија;
     -активно да го користи македонскиот јазик
     -да е полнолетен;
     -да има општа здраствена способност за работното место и
     -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

     Посебни услови:
     -ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, економски науки, организациони науки и управување ( менаџмент ), преработка на анимални производи, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
     -најмалку 3 (три) години работно искуство во струката.
     -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
     -да поседува возачка дозвола од Б категорија
     Распоред работно време:
     Работни часови во неделата: 40,
     Работно време од понеделник до петок од 07. 30 – 08. 30 до 15.30 – 16. 30 часот.
     Паричен нето износ на основната плата : 25. 041, 00 денари

     2. Советник за земјоделство и рурален развој – растително производство во Одделението за регион Струмица при Секторот за земјоделство и рурален развој со локација на работно место во Валандово, 1 извршител.

     Општи услови:
     -да е државјанин на Република Македонија;
     -активно да го користи македонскиот јазик
     -да е полнолетен;
     -да има општа здраствена способност за работното место и
     -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

     Посебни услови:
     -ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, овоштарство, лозарство, преработка на анимални производи, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
     -најмалку 3 (три) години работно искуство во струката.
     -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
     Распоред работно време:
     Работни часови во неделата: 40,
     Работно време од понеделник до петок од 07. 30 – 08. 30 до 15.30 – 16. 30 часот.
     Паричен нето износ на основната плата : 25. 041, 00 денари.

     3. Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – растително производство во Одделението за Регион Струмица при Секторот за земјоделство и рурален развој со локација на работно место во Радовиш, 1 извршител.

     Општи услови:
     -да е државјанин на Република Македонија;
     -активно да го користи македонскиот јазик
     -да е полнолетен;
     -да има општа здраствена способност за работното место и
     -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на –професија, дејност или должност.

     Посебни услови:
     -ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, овоштарство, лозарство, преработка на анимални производи, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
     -со или без работно искуство во струката.
     -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
     Распоред работно време:
     Работни часови во неделата: 40,
     Работно време од понеделник до петок од 07. 30 – 08. 30 до 15.30 – 16. 30 часот.
     Паричен нето износ на основната плата : 21.009, 00 денари

     4. Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – растително производство во Одделението за Регион Штип при Секторот за земјоделство и рурален развој со локација на работно место во Кочани, 1 извршител.

     Општи услови:
     -да е државјанин на Република Македонија;
     -активно да го користи македонскиот јазик
     -да е полнолетен;
     -да има општа здраствена способност за работното место и
     -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на –професија, дејност или должност.

     Посебни услови:
     -ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, заштита на растенијата, овоштарство, лозарство, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
     -со или без работно искуство во струката.
     -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
     Распоред работно време:
     Работни часови во неделата: 40,
     Работно време од понеделник до петок од 07. 30 – 08. 30 до 15.30 – 16. 30 часот.
     Паричен нето износ на основната плата : 21.009, 00 денари

     5. Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – сточарство во Одделението за Регион Битола при Секторот за земјоделство и рурален развој со локација на работно место во Прилеп, 1 извршител.

     Општи услови:
     -да е државјанин на Република Македонија;
     -активно да го користи македонскиот јазик
     -да е полнолетен;
     -да има општа здраствена способност за работното место и
     -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

     Посебни услови:
     -ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, добиточно производство ( сточарство ), активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
     -со или без работно искуство во струката.
     -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)
     Распоред работно време:
     Работни часови во неделата: 40,
     Работно време од понеделник до петок од 07. 30 – 08. 30 до 15.30 – 16. 30 часот.
     Паричен нето износ на основната плата : 21. 009, 00 денари

     6. Виш референт за административно – технички работи во Одделението за регион Битола при Секторот за земјоделство и рурален развој со локација на работно место во Ресен, 1 извршител.

     Општи услови:
     -да е државјанин на Република Македонија;
     -активно да го користи македонскиот јазик
     -да е полнолетен;
     -да има општа здраствена способност за работното место и
     -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

     Посебни услови:
     -ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, средно гимназија, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
     -најмалку 2 (две) години работно искуство во струката.
     -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Распоред работно време:
     Работни часови во неделата: 40,
     Работно време од понеделник до петок од 07. 30 – 08. 30 до 15.30 – 16. 30 часот.
     Паричен нето износ на основната плата : 14. 961, 00 денари

     Кандидатите за сите работни позиции, потребно е да ги достават следните документи:

     Доказ за државјанство;
     Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
     Доказ за општа здраствена состојба за работното место;
     Уверение / диплома за завршен степен на образование;
     Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
     Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски јазик);
     Доказ за работно искуство;
     Кратка биографија (со задолжителен контакт телефон и адреса);
     Писмо за мотивација.

     Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 3 работни денови сметано од денот на објавувањето на огласот. Условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

     Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството или по пошта на следнава адреса:

     Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
     Ул. Климент Охридски бб, Пелагонка II 5/3, 7000 Битола
     (со назнака ,,оглас за вработување’’)

     Контакт број 072 252 433

     Ненавремените и некомплентни пријави нема да се разгледуваат.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна