АПР3 Регулатива

Статут на Агенцијата (4.3 MiB)

Закон за основање на АПРЗ (82.8 KiB)

Политика за квалитет (474.9 KiB)

Стратешки план 2018-2020 (719.2 KiB)

Стратешки план 2019-2021 (9.1 MiB)

Предлог годишен план за работа на АПРЗ за 2019 (2.2 MiB)

Завршна сметка 631 (4.5 MiB)

Завршна сметка 637 (3.7 MiB)

Завршна сметка 785 (4.5 MiB)

Ревизорски извештај (10.4 MiB)

Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството со органограм (392.9 KiB)

I измена и дополнување на правилникот за внатрешна организација (268.4 KiB)

II измена и дополнување на правилникот за внатрешна организација (328.2 KiB)

Правилник за систематизација (1.7 MiB)

I измена и дополнување на правилник за систематизација (162.7 KiB)

II измена и дополнување на правилник за систематизација (127.4 KiB)

Програма за работа на АПРЗ за 2015 (345.4 KiB)

Закон за изменување и дополнување на законот за основање на АПРЗ (431.0 KiB)

Кодекс за административни службеници (104.2 KiB)

Правилник за користење сопствено возило за службени цели во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола (2.4 MiB)

Правилник за начинот на користење и оддржување на службените возила на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола (3.1 MiB)

Деловник Управен Одбор 2020 (2.3 MiB)