Јавен оглас за вработување на 5 административни службеници во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството

     Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

     ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 685/2021

     за вработување на државни службеници од група I, подгрупа I во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Битола за следните работни места

     1. УПР0101В04000 Помлад соработник за земјоделството и рурален развој – сточарство, Одделение за Југозападен регион, Сектор за земјоделство и рурален развој (Кичево)(1)извршител(и)

     Општи услови

     •  да е државјанин на Република Македонија,
     •  активно да го користи македонскиот јазик,
     •  да е полнолетен,
     •  да има општа здравствена способност за работното место,
     •  со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

     Посебни услови

     • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Добиточно производство (сточарство), Прехрамбена технологија, Економски науки
     •  со или без работно искуство во струката

        Општи работни компетенции

     • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
     • учење и развој
     • комуникација
     • остварување резултати
     • работење со други/тимска работа
     • стратешка свест
     • ориентираност кон странките/засегнати страни и
     • финансиско управување

        Посебни работни компетенции

     • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
     • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Дополнителни услови

     • да поседува возачка дозвола Б категорија
     • сертификат за канцелариско и архивско работење

     Распоред на работно време

     • Работни деновипонеделник-петок
     • Работни часови неделно40
     • Работно време од07:30 до 15:30
     • Опис за работното времеcо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

     Паричен нето износ на плата: 22.047,00 денари

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 год. се : Албанец(ка) 1.

     1. УПР0101В04000 Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – растително производство, Одделение за Скопски регион, Сектор за земјоделство и рурален развој (Скопје)(1)извршител(и)

     Општи услови

     • да е државјанин на Република Македонија,
     • активно да го користи македонскиот јазик,
     • да е полнолетен,
     • да има општа здравствена способност за работното место,
     • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

     Посебни услови

     • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Растително производство, Заштита на растенијата, Наука за земјиштето и хидрологија
     • со или без работно искуство во струката

        Општи работни компетенции

     • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
     • учење и развој
     • комуникација
     • остварување резултати
     • работење со други/тимска работа
     • стратешка свест
     • ориентираност кон странките/засегнати страни и
     • финансиско управување

        Посебни работни компетенции

     • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
     • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Дополнителни услови

     • да поседува возачка дозвола Б категорија

     Распоред на работно време

     • Работни деновипонеделник-петок
     • Работни часови неделно40
     • Работно време од07:30 до 15:30
     • Опис за работното времеcо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

     Паричен нето износ на плата: 22.047,00 денари

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 год. се : Албанец(ка) 1.

     1. УПР0101В04000 Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – растително производство, Одделение за Вардарски регион, Сектор за земјоделство и рурален развој (Кавадарци)(1)извршител(и)

     Општи услови

     • да е државјанин на Република Македонија,
     • активно да го користи македонскиот јазик,
     • да е полнолетен,
     • да има општа здравствена способност за работното место,
     • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

     Посебни услови

     • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Овоштарство, Лозарство, Технологија на прехрамбени производи
     • со или без работно искуство во струката

        Општи работни компетенции

     • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
     • учење и развој
     • комуникација
     • остварување резултати
     • работење со други/тимска работа
     • стратешка свест
     • ориентираност кон странките/засегнати страни и
     • финансиско управување

        Посебни работни компетенции

     • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
     • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Дополнителни услови

     • да поседува возачка дозвола Б категорија
     • сертификат за канцелариско и архивско работење

     Распоред на работно време

     • Работни деновипонеделник-петок
     • Работни часови неделно40
     • Работно време од07:30 до 15:30
     • Опис за работното времеcо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

     Паричен нето износ на плата: 22.047,00 денари

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 год. се : Албанец(ка) 1.

     1. УПР0101В04000 Помлад соработник за земјоделство и рурален развој -растително производство, Одделение за Источен регион, Сектор за земјоделство и рурален развој (Берово)(1)извршител(и)

     Општи услови

     • да е државјанин на Република Македонија,
     • активно да го користи македонскиот јазик,
     • да е полнолетен,
     • да има општа здравствена способност за работното место,
     • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

     Посебни услови

     • ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Растително производство, Заштита на растенијата, Наука за земјиштето и хидрологија
     • со или без работно искуство во струката

        Општи работни компетенции

     • решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
     • учење и развој
     • комуникација
     • остварување резултати
     • работење со други/тимска работа
     • стратешка свест
     • ориентираност кон странките/засегнати страни и
     • финансиско управување

        Посебни работни компетенции

     • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
     • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Дополнителни услови

     • да поседува возачка дозвола Б категорија
     • сертификат за канцелариско и архивско работење

     Распоред на работно време

     • Работни деновипонеделник-петок
     • Работни часови неделно40
     • Работно време од07:30 до 15:30
     • Опис за работното времеcо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

     Паричен нето износ на плата: 22.047,00 денари

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 год. се : Србин(ка) 1.

     1. УПР0101Г01000 Самостоен референт за програмски активности во одделение за Источен регион, Одделение за Источен регион, Сектор за земјoделство и рурален развој (Штип)(1)извршител(и)

     Општи услови

     • да е државјанин на Република Македонија,
     • активно да го користи македонскиот јазик,
     • да е полнолетен,
     • да има општа здравствена способност за работното место,
     • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

     Посебни услови

     • ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, вишо/средно гимназиско, економско, земјоделско образование
     • најмалку 3 (три) години работно искуство во струката

        Општи работни компетенции

     • учење и развој
     • комуникација
     • остварување резултати
     • работење со други/тимска работа
     • ориентираност кон странките/засегнати страни и
     • финансиско управување

        Посебни работни компетенции

     • активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
     • активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Дополнителни услови

     • да поседува возачка дозвола Б категорија

     Распоред на работно време

     • Работни деновипонеделник-петок
     • Работни часови неделно40
     • Работно време од07:30 до 15:30
     • Опис за работното времеcо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

     Паричен нето износ на плата: 19.139,00 денари

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2021 год. се : Турчин(ка) 1.

     Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата на Агенцијата за администрација.

     Рокот за пријавување изнесува 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата.

     Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет страницата на Агeнцијата за администрација.

     Фаза 1 – административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на објавениот оглас.

     Фаза 2 – испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во живо на интернет страницата на Агенција за администрација.

     Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од завршување на фаза 2.

     http://prijava.aa.mk/#/announcementDetails/2091

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна