Jавен оглас за вработување на 6 државни службеници во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството

     Согласно член 34 став 1 од Законот за административни службеници (,,Службен весник на Република Македонија бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16,11/18“, (,,Службен весник на Република Северна Македонија  275/19, 14/20, 215/21 и 99/22“), Ви се обраќаме со барање за објавување на јавен оглас за вработување на 6  административни службеници  за работните  места наведени подолу во текстот.

     1. УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник за архивско и канцелариско работење, Одделение за административно правни и општи работи,Сектор за административно правни-општи работи и човечки ресурси, 1 извршител, Дирекција.

      Општи услови

     -да е државјанин на Република Северна Македонија,

     -активно да го користи македонскиот јазик,

     -да е полнолетен,

     -да има општа здравствена способност за работното место и

     -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

      Посебни услови

     -ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен; општествени науки – право;

     -со или без работно искуство во струката;

      Општи работни компетенции

     – решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

     – учење и развој;

     – комуникација;

     – остварување резултати;

     – работење со други/тимска работа;

     – стратешка свест;

     – ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и

     – финансиско управување.

      Посебни работни компетенции

     -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

     -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

      Распоред на работно време

     Работни денови: Понеделник – Петок

     Работни часови неделно: 40

     Работно време од: 07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30 часот

     Нето плата: 25.359, оо  денари

      НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2023 год. се : Албанец(ка) 1.

      

     2.УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за Полошки регион, Одделение за Полошки регион, Сектор за земјоделство и рурален развој, 1 извршител, Тетово.

      Општи услови

     -да е државјанин на Република Северна Македонија,

     -активно да го користи македонскиот јазик,

     -да е полнолетен,

     -да има општа здравствена способност за работното место и

     -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

      Посебни услови

     -ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен; природни науки – наука за земјата и сродни науки за животната средина;

     – потврда за положен испит за административно управување;

     -најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмногу една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор.

      Општи работни компетенции

     – решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

     – учење и развој;

     – комуникација;

     – остварување резултати;

     – работење со други/тимска работа;

     – стратешка свест;

     – ориентираност кон странките/засегнати страни;

     – раководење; и

     – финансиско управување.

      Посебни работни компетенции

     -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

     -положен испит за административно управување;

     – поседува возачка дозвола од Б категорија;

     -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

      Распоред на работно време

     Работни денови: Понеделник – Петок

     Работни часови неделно: 40

     Работно време од: 07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30 часот

     Нето плата: 35.364, оо  денари

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2023 год. се : Албанец (ка) 1.

      

     3.УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – растително производство, Одделение за Полошки регион, Сектор за земјоделство и рурален развој, 1 извршител, Тетово.

      Општи услови

     -да е државјанин на Република Северна Македонија,

     -активно да го користи македонскиот јазик,

     -да е полнолетен,

     -да има општа здравствена способност за работното место и

     -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

      Посебни услови

     -ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен; растително производство, технологија на прехранбени производи, прехранбена технологија;

     -со или без работно искуство во струката;

      Општи работни компетенции

     – решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

     – учење и развој;

     – комуникација;

     – остварување резултати;

     – работење со други/тимска работа;

     – стратешка свест;

     – ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и

     – финансиско управување.

      Посебни работни компетенции

     -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

     – поседува возачка дозвола од Б категорија;

     – да поседува сертификат за канцелариско и архивско работење;

     -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

      Распоред на работно време

     Работни денови: Понеделник – Петок

     Работни часови неделно: 40

     Работно време од: 07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30 часот

     Нето плата: 25.359, оо  денари

      НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2023 год. се : Албанец(ка) 1.

      

     4.УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – растително производство, Одделение за Југозападен регион, Сектор за земјоделство и рурален развој, 1 извршител, Дебар.

      Општи услови

     -да е државјанин на Република Северна Македонија,

     -активно да го користи македонскиот јазик,

     -да е полнолетен,

     -да има општа здравствена способност за работното место и

     -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

      Посебни услови

     -ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен; општествени науки – други општествени науки (организациони науки и управување (менаџмент) – менаџмент агробизнис);

     -со или без работно искуство во струката;

      Општи работни компетенции

     – решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

     – учење и развој;

     – комуникација;

     – остварување резултати;

     – работење со други/тимска работа;

     – стратешка свест;

     – ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и

     – финансиско управување

      Посебни работни компетенции

     -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

     – да поседува возачка дозвола Б-категорија;

     -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

     Распоред на работно време

     Работни денови: Понеделник – Петок

     Работни часови неделно: 40

     Работно време од: 07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30 часот

     Нето плата: 25.359, оо  денари

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2023 год. се : Мекедонец(ка) 1.

      

     5.УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за Североисточен регион, Одделение за Североисточен регион, Сектор за земјоделство и рурален развој, 1 извршител, Куманово.

      Општи услови

     -да е државјанин на Република Северна Македонија,

     -активно да го користи македонскиот јазик,

     -да е полнолетен,

     -да има општа здравствена способност за работното место и

     -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

     Посебни услови

     -ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен; растително производство, заштита на растенијата, наука за земјиштето и хидрологија;

     – потврда за положен испит за административно управување;

     -најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмногу една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор.

     Општи работни компетенции

     – решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

     – учење и развој;

     – комуникација;

     – остварување резултати;

     – работење со други/тимска работа;

     – стратешка свест;

     – ориентираност кон странките/засегнати страни;

     – раководење; и

     – финансиско управување.

     Посебни работни компетенции

     -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

     -положен испит за административно управување;

     – поседува возачка дозвола од Б – категорија;

     -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

     Распоред на работно време

     Работни денови: Понеделник – Петок

     Работни часови неделно: 40

     Работно време од: 07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30 часот

     Нето плата: 35.364, оо  денари

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2023 год. се : Албанец (ка) 1.

      

     6.УПР 01 01 В01 000 Советник за земјоделство и рурален развој – растително производство, Одделение за Источен регион, Сектор за земјоделство и рурален развој, 1 извршител, Пробиштип.

     Општи услови

     -да е државјанин на Република Северна Македонија,

     -активно да го користи македонскиот јазик,

     -да е полнолетен,

     -да има општа здравствена способност за работното место и

     -со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

     Посебни услови

     -ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен; овоштарство,лозарство, заштита на растенијата;

     -3 години работно искуство во струката;

     Општи работни компетенции

     – решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;

     – учење и развој;

     – комуникација;

     – остварување резултати;

     – работење со други/тимска работа;

     – стратешка свест;

     – ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и

     – финансиско управување

     Посебни работни компетенции

     -активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

     – да поседува возачка дозвола Б-категорија;

     -активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);

     Распоред на работно време

     Работни денови: Понеделник – Петок

     Работни часови неделно: 40

     Работно време од: 07:30 / 08:30 – 15:30 / 16:30 часот

     Нето плата: 31.524, оо  денари

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2023 год. се : Други 1.

      

     Рок за пријавување  на јавниот оглас 15 дена од денот на објавувањето. 

     Ден на објавување е 19.12.2023 до 02.01.2024 година.

     Одделение за управување со човечки ресурси:

     Член Љупчо Лозановски, Советник за управување со човечки ресурси, Одделение за управување со човечки ресурси

     тел. 072-252-433,  емаил  ljupco.lozanovski@agencija.gov.mk

     Заменик член Ана Мицевска, Помлад соработник за управување со човечки ресурси, Одделение за управување со човечки ресурси

     тел. 075-747-874,  емаил  ana.micevska@agencija.gov.mk

      

     Пријавувањето ќе се врши преку Агенција за администрација – Скопје.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна