Закон за задругите – измена (67.9 KiB)

Закон за задругите (165.8 KiB)

Закон за земјоделство и рурален развој (520.9 KiB)