Дирекција и Регионални Одделенија

 

Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на Република Северна Македонија

Дирекција

Елгафар Јусуфи

Директор на Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на Република Северна Македонија

Дирекција

Дирекција, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Кл. Охридски бб, Пелагонка II-5/3 7000 Битола

Е-маил:    aprzdirekcija@agencija.gov.mk

Телефон: 047 520 735

Директор на Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на Република Северна Македонија  – Елгафар Јусуфи

Телефон: 070 409 050

Е-маил: elgafar.jusufi@agencija.gov.mk

Заменик на Директорот на Агенција за поттикнување за развој на земјоделството на Република Северна Македонија  – Борче Петковски

Телефон: 070 409 427

Е-маил: borce.petkovski@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Златко Сирета – Помошник раководител на сектор за земјоделство и рурален развој
  Телефон: 072 252 431
 • Зоран Бардакоски – Раководител на одделение за план, анализа и ЕУ проекти
  Телефон: 072 244 484
 • Славица Сугаревска – Раководител на оделение за сметководство и бутџетско планирање
  Телефон: 070 409 009
 • Нурхан Јашар – Раководител на одделение за буџетска контрола
  Телефон: 070 409 020
 • Трајче Стојчевски – Раководител на одделение за внатрешна ревизија
  Телефон: 077 521 541
 • Адриана Костовска – Советник за план и анализа
  Телефон: 070 409 101
 • Зоран Стојчевски – Советник за проекти и проектни активности
  Телефон: 070 409 051
 • Љупчо Лозановски – Советник за управување со човечки ресурси
  Телефон: 072 252 433
 • Љубица Гинова – Советник за буџетска координација и контрола
  Телефон: 070 409 030
 • Петар Михајловски – Соработник администратор и одржувач на ИКТ опрема
  Телефон: 072 244 486
 • Лазо Поповски – Помлад соработник за техничка поддршка на програмски активности
  Телефон: 070 246 031
 • Ана Мицевска -Помлад соработник за управување со човечки ресурси
  Телефон: 075 747 874
 • Беким Зенели – Помлад соработник за прибирање на податоци
  Телефон: 070 409 040
 • Елона Кокаљари – Помлад соработник за обработка и евиденција на документација
  Телефон: 070 409 038
 • Фиона Јусуфи – Помлад соработник за финансиско евидентирање
  Телефон: 070 312 514
 • Петар Андонов – Самостоен референт за рурален развој
  Телефон: 072 252 441
 • Јован Ангелевски – Самостоен референт за стручна административна поддршка
  Телефон: 072 252 442
 • Дора Радевска – Самостоен референт за архивско работење
  Телефон: 072 244 487

 

 

Одделение за Пелагониски регион – Битола

В.Д. Раководител на одделение за Пелагониски регион – Битола

– Мирјана Милинг

РЕ Битола

РЕ Битола, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Новачки пат бб

Е-маил:   aprzrcbitola@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Мирјана Милинг – В.Д. Раководител на одделение за Пелагониски регион – Битола
  Телефон: 070 409 005
 • Андреа Соколовски – Советник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 048
 • Љупчо Мојсовски – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 069
 • Петар Трајковски – Самостоен референт за програмски активности во одд.за Пелагониски регион
  Телефон: 070 409 047
Диспензирани канцеларии:Новаци-Среда, Бач-Вторник, Могила-Четврток, Лопатица-Понеделник

РЕ Демир Хисар

РЕ Демир Хисар, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса:Маршал Тито бб

Е-маилaprzredemirhisar@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Љубе Талевски – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 077
 • Методија Шутевски – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 078
 • Фаница Чадиевска – Виш референт за административно-технички работи во одд.за Пелагониски регион
  Телефон: 070 409 079
Диспензирани канцеларии: Сопотница – Четврток

Крушево
 

РЕ Крушево, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Нико Доага бб

Е-маил:    aprzrekrusevo@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Михајло Николовски – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 055
 • Авни Мемеди – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 058
 • Јадранка Димоска – Виш референт за административно технички работи во одд.за Пелагониски регион
  Телефон: 070 409 062
Диспензирани канцеларии: Бучин -Петок
 

РЕ Прилеп

РЕ Прилеп, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Ленин бр.127

Е-маил:    aprzreprilep@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Горанчо Томевски – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 081
 • Марјан Димовски – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 082
 • Лиридон Мехмети – Помлад соработник за евиденција во одд.за Пелагониски регион
  Телефон: 072 223 810
 • Линдим Јусуфи – Помлад соработник за поддршка на ИКТ системот во одд.за Пелагониски регион
  Телефон: 071 299 915
Диспензирани канцеларии: Кривогаштани – Среда, Ропотово – Понеделник, Канатларци – Четврток
 

РЕ Ресен

РЕ Ресен, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Борис Кидрич бб

Е-маил:    aprzreresen@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Горан Стефановски – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 075
 • Ана Велјановска – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 049
Диспензирани канцеларии: Штрбово – Секоја втора и четврта среда, Дрмени – Секоја втора и четврта среда
 

 

 

 

Одделение за Југозападен регион – Охрид

В.Д.Раководител на Одделение за Југозападен регион – Охрид

– Биљана Ѓорческа

РЕ Охрид

РЕ Охрид, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Димитар Влахов бр.60

Е-маил:   

Вработени:

 • Биљана Ѓорчевска – В.Д.Раководител на Одделение за Југозападен регион – Охрид
  Телефон: 070 409 064
 • Соња Миленковска – Соработник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 066

Диспензирани канцеларии: Мешеишта – Среда

РЕ Струга

РЕ Струга, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Градски Пазар бб

Е-маил:    aprzrestruga@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Слаѓана Бебекоска Калајџиевска – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 073
 • Ламбе Куциноски – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 074
 • Еглантина Иса – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 071 732 577

Диспензирани канцеларии: Драслајца – Четврток

 

РЕ Дебар

РЕ Дебар, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: 8-ми Септрември бб

Е-маилaprzredebar@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Јусуф Шефко – Советник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 094
 • Фатјона Крчишта – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 071 755 251

Диспензирани канцеларии: /

РЕ Македонски Брод

РЕ Македонски Брод, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Партизанска бр.8

Е-маил:      aprzrembord@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Миле Мицковски -Виш референт за административно- технички работи во одд.за Југозападен регион
  Телефон: 070 409 107

Диспензирани канцеларии: /

РЕ Кичево

РЕ Кичево, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Мирко Милески бр.4

Е-маил:      aprzrekicevo@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Лупче Данаилоски – Соработник за земјоделство и рурален развој-растително производство
  Телефон: 070 409 102
 • Фестиме Адеми – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 071 258 003
 • Албина Ејупи – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 071 626 452

 

 

 

Одделение за Полошки регион – Тетово

 

Раководител на Одделение за Полошки регион – Тетово

– Петре Петрески

РЕ Тетово

РЕ Тетово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: 29-ти Ноември бб  Телефон: 072 244 481

Е-маил:      aprzrctetovo@agencija.gov.mk,

Петре Петревски – Одделение за Полошки регион – Тетово

Вработени:

 • Петре Атанасовски  – Советник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 086
 • Александар Ристовски – Соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 091
 • Зуријета Абдиу – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 777 672
 • Стадомир Стојчевски – Виш референт за административно-технички работи во одд.за Полошки регион
  Телефон: 070 409 092

Диспензирани канцеларии: Јегуновце – Петок, Теарце – Вторник, Желино – Среда ( втора и четврта недела во месецот)

РЕ Гостивар

РЕ Гостивар, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Беличица бр.123

Е-маил:      aprzregostivar@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Јелица Бешлич – Советник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 096
 • Слободан Серафимовски  -Советник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 095
 • Ранкица Божиновска – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 098
 • Миранд Салији – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 079 333 573

Диспензирани канцеларии:/

 

 

Одделение за Скопски регион – Скопје

 

Раководител на Одделение за Скопски регион – Скопје – Милка Коштревска

РЕ Скопје

РЕ Скопје, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Адреса: ул. III Македонска Бригада бр. 10  

Е-маил:    aprzrcskopje@agencija.gov.mk 

Милка Коштревска – Раководител на одделение за регион Скопје

Телефон: 072/ 244-483

Вработени:

 • Зорица Јанкуловска Мицковска  – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 117
 • Игор Трајковски – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- агроекономија
  Телефон: 070 409 123
 • Владимир Георгиев – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 097
 • Борјанка Дамјановска – Самостоен референт за програмски активности во одд.за Скопски регион
  Телефон: 070 409 024
 • Снежана Арсова – Виш референт за административно- технички работи во одд.за Скопски регион
  Телефон: 070 409 032
 • Силвана Пиперкоска – Виш референт за административно- технички работи во одд.за Скопски регион
  Телефон: 070 409 104
 • Џевдет Аљи – Помлад соработник за превод во одделение за Скопски регион
  Телефон: 071 348 567
 • Алтна Мемедова – Помлад референт за програмски активности во одделение за Скопски регион
  Телефон
Диспензирани канцеларии: Илинден-Среда, Петровец-Четврток, Сарај-Понеделник, Зелениково-Среда
 

 

Одделение за Вардарски регион – Кавадарци

 

В.Д.Раководител на Одделение за Вардарски регион – Кавадарци – Ѓоко Данаилов

 

РЕ Кавадарци

РЕ Кавадарци, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Партизанска бб

Е-маил:    aprzrekavadarci@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Драганчо Николов – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 076
 • Паско Атанасов – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 012
 • Марија Ристова – Виш референт за програмски активности во одд.за Вардарски регион
  Телефон: 070 409 093
Диспензирани канцеларии: Росоман- Четврток

РЕ Неготино

РЕ Неготино, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Маршал Тито бб

Е-маил:      aprzrenegotino@agencija.gov.mk 

Вработени:

 • Ѓоко Данаилов – В.Д.Раководител на Одделение за Вардарски регион – Кавадарци
  Телефон: 070 409 042
 • Ѓорѓи Ајтов – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 043
 • Александар Стојановски – Помлад референт за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон
Диспензирани канцеларии: Градско-Среда, Демир Капија- Петок

РЕ Велес

РЕ Велес, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Панко Брашнаров бр.1

Е-маил:    aprzreveles@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Тони Тасков – Советник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 033
 • Стефан Ечев – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 072 244 470
Диспензирани канцеларии: Чашка- Понеделник, Четврток Теово-Среда

РЕ Свети Николе

РЕ Свети Николе, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Ленинова бб

Е-маил:    aprzresvnikole@agencija.gov.mk 

Вработени:

 • Ванчо Димитриев – Државен советник за земјоделство и рурален развој
  Телефон: 070 409 054
 • Јорданче Петков – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 114
 • Марјан Станојковски – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 071
Диспензирани канцеларии: 
 
 

 

Одделение за Североисточен регион – Куманово

 

В.Д.Раководител на Одделение за Североисточен регион – Куманово

– Џабир Рамадани

 

РЕ Куманово

РЕ Куманово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Братство и единство бр.28

Е-маил:    aprzrckumanovo@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Џабир Рамадани – В.Д.Раководител на Одделение за Североисточен регион – Куманово
  Телефон: 070 409 110
 • Томе Цветковиќ – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 108
 • Фросина Наковска – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон
 • Неше Бајрами – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 071 420 478
 • Мухамед Демири – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 669 613
Диспензирани канцеларии: Пчиња – Среда
 

РЕ Крива Паланка

РЕ Крива Паланка, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Маршал Тито бр.175

Е-маил:    aprzrekrivapalanka@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Влатко Ристовски – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- агроекономија
  Телефон: 070 409 027
Диспензирани канцеларии: 
 

РЕ Кратово

РЕ Кратово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Маршал Тито бб

Е-маил:    aprzrekratovo@agencija.gov.mk 

Вработени:

 • Момчило Мијалков – Самостоен референт за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 116
Диспензирани канцеларии: Ранковце – Петок

 

Одделение за Источен регион – Штип

 

Раководител на Одделение за Источен регион – Штип

– Ристо Огнанов

РЕ Штип

РЕ Штип, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Железничка бр. 7-а  Телефон: 072/ 244-479

Е-маил:      aprzrcstip@agencija.gov.mk 

Ристо Огнанов – Раководител на Одделение за Источен регион – Штип

Вработени:

 • Илчо Маролов – Советник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 133
 • Ленче Рунтева – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 133
 • Мите Николовски – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 019
 • Јасминка Коцева – Самостоен референт за земјоделство и рурален развој- агроекономија
  Телефон: 070 409 018
 •  
Диспензирани канцеларии:  Лесковица – Четврток (4 часа), Лакавица-Четврток (4 часа)

РЕ Пробиштип

РЕ Пробиштип, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Христијан Тодоров-Карпош  бр.1

Е-маил:      aprzreprobistip@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Тоде Ангелов – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 063
Диспензирани канцеларии:/

РЕ Делчево

РЕ Делчево, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Солунска бр.13  Телефон: 070/409-028

Е-маил:      aprzredelcevo@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Стојне Стојанов – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 028
 • Неџбедин Мемедов – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 056
 • Лилјана Струкова – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 031
Диспензирани канцеларии: М.Каменица- Петок

РЕ Виница

РЕ Виница, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Браќа Миладиновци бб

Е-маил:      aprzrevinica@agencija.gov.mk ,

Вработени:

 • Розета Зафирова – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 141
 • Ванчо Захариев – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 053
Диспензирани канцеларии: /

РЕ Кочани

РЕ Кочани, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Никола Карев бб

Е-маил:      aprzrekocani@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Владимир Медарски – Советник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 135
 • Валентин Захариев -Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 143
 • Тина Петрова -Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 041
Диспензирани канцеларии: Облешево – Вторник; Зрновци – Среда

РЕ Берово

РЕ Берово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Маршал Тито бр.9

Е-маил:      aprzreberovo@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Славчо Литајковски  – Самостоен референт за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 138
 • Ѓорги Теохаров – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 137
 • Зорка Таковска – Курир
  Телефон: 070 409 136

 

Одделение за Југоисточен регион – Струмица

 

В.Д.Раководител на Одделение за Југоисточен регион – Струмица

– Стојан Глигоров

РЕ Струмица

РЕ Струмица, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Ленинова бб   Телефон: 072/ 244-482

Е-маил:       aprzrcstrumica@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Стојан Глигоров – В.Д.Раководител на Одделение за Југоисточен регион – Струмица
  Телефон: 070 409 129
 • Ѓорѓи Крмзов- Виш соработник за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 126
 • Звезда Ричлиева – Виш соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 131
 • Танкица Ѓидалова – Помлад соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 103
 • Блаже Гошев – Самостоен референт за програмски активности во одд.за Југоисточен регион
  Телефон: 070 409 128
Диспензирани канцеларии:Босилово секојдневно,

РЕ Радовиш

РЕ Радовиш, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Илинденска бб

Е-маил:        aprzreradovis@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Дане Вучков – Соработник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 119
Диспензирани канцеларии: Конче  – Среда (прва и трета во месецот)

РЕ Валандово

РЕ Валандово, Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Кочо Рацин бр.6

Е-маил:        aprrezvalandovo@agencija.gov.mk

Вработени:

 • Ацо Пејовски – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 121
 • Ерхан Османов – Помлад референт за земјоделство и рурален развој- сточарство
  Телефон: 070 409 130
Диспензирани канцеларии: Јосифово – Вторник, Четврток

РЕ Гевгелија

РЕ Гевгелија , Работно време: 08:30 – 16:30, Понеделник – Петок

Контакт:   Адреса: Индустриска бр.1

Е-маил:       aprzregevgelija@agencija.gov.mk,

Вработени:

 • Тони Мушанов – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 124
 • Савка Маркудова – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 125
 • Борис Манолев – Советник за земјоделство и рурален развој- растително производство
  Телефон: 070 409 065
Диспензирани канцеларии: Богданци – секојдневно