Внатрешно уредување на објект за чување на кози или овци

     Внатрешното уредување на објектот за одгледување на кози или овци пред се зависи од правецот на производство, истовремено и од расата која се одгледува.

     Во повеќето важни фактори спаѓаат:

     • големината на боксовите,
     • групите,
     • хранидбениот простор,
     • јаслите,
     • систем на вентилација,
     • прозори,
     • таваница,
     • вештачко осветлување,
     • вештачка вентилација,
     • изѓубрување,
     • чистење на шталата и др.

     Пред да се отпочне со градба на објект треба да се разгледаат неколку законски прописи и правилници кои ја регулираат оваа област:

     • Закон за Сточарство,
     • Закон за Води,
     • Закон за благосостојба на животните,
     • Листа на посебни минимални услови за Добра Земјоделска и Хигиенска Пракса (ДЗХП)
     • Регулатива за Легализација на објекти за помошна намена во земјоделството, Акт за градба, Градежна дозвола и др.
     • Регулатива за Легализација т.е Регистрација на земјоделска механизација.

     Најдобро е доколку лицата кои имаат намера или желба за отпочнување, адаптација или доградба на објекти за одгледување на добиток да се обратат до вработените во Подрачните канцеларии на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството од каде ќе добијат точни и навремени информации за нивните потреби.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна