Зелена (летна) резидба на виновата лоза

     Зелената резидба представува поголем број на  постапки(мерки), кои се вршат со цел да се корегира односот на  бујноста и родноста на стеблото. Со летната резидба се влијае на зголемување на приносот, а особено на подобрување на квалитетот. Поважни мерки се: лачење, филизење и поткршување.

      Лачењето представува одстранување на цели ластари кои се непотребни за родноста. Со лачењето се одстрануваат ластарите на старото дрво (чокотот, лаковите) и неродните ластари кои се развиваат од зимските окца на родниот ластар. Ластарите кои се потерани од старото дрво се лачат обично два пати. Првиот пат кога имаат должина околу 15 см. а вториот пат истовремено со врзувањето. При второто лачење се одстрануваат неродните ластари на родното дрво.

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна