Обука за подобрени советодавни услуги за земјоделците преку проектот РАМОНЕС-ПЛ

     За успешни земјоделски практики, прифаќање на иновативни технологии и справување со пазарните и административни предвизици, советодавните услуги имаат незаменлива улога. АПРЗ како давател на тие советодавни услуги кон земјоделците треба постојано да се модернизира и надградува во своите практики.

     За таа цел мината недела на Универзитетот во Годоло – Унгарија, претставници на нашата Агенција учествуваа на таргетирана обука во рамките на проектот РАМОНЕС-ПЛ. Проектот „Рурален советодавен систем за следење и проценка поврзан со прецизно учење“ е финансиран од ЕУ преку програмата ЕРАЗМУС+, кој што од македонска страна го спроведува Фондацијата Агро-центар за едукација – АЦЕ. Покрај преставниците од АПРЗ учесници на обуката беа и колеги од советодавните служби на Унгарија и Словачка.

     Целта на Проектот РАМОНЕС-ПЛ е да ги зајакне советодавните услуги во земјоделството за подобрување на нивните стандарди преку систем на следење и проценка (Мониторинг и Евалуација) кој ќе биде една симултана поддршка на развој на систем за таргетирана, персонализирана и стручна програма за обука на советниците и создавање на сертификациска шема за квалитет.

      Обуката беше во насока на развивање на компетентност за координирање и надгледување во процесот на мониторинг, евалуација и прецизно учење, преку соодветно дизајнирани софтверски решенија. Во наредниот период ваквите решенија планираме да ги адаптираме во АПРЗ како најсовремен метод (дигитален, онлајн, мрежен) за следење на дадените услуги и мониторинг систем. Со тоа ќе го замениме сегашниот традиционален систем на прибирање на податоци и детални информации и ќе го зголемиме квантитетот и квалитетот на податоците, собрани директно од терен, каде што услугата всушност се одвива.

     Во наредниот период се планираат пилот активности, каде на практичен начин преку избрани советници и нивни земјоделци – корисници на советодавните услуги, ќе се тестираат и адаптираат алатките од дигиталниот систем, со цел да се воведат во секојдневното работење на АПРЗ.

      

     На крајот очекуваме да се постигнат следните резултати:

     • Подобрена ефикасност при обезбедувањето услуги кон земјоделците.
     • Посистематски пристап кон крајните корисници земајки ги во предвид повратните информации за подобрен развој на советодавните услуги.
     • Одржување на „базата на знаење“ и спроведување на обуки во рамките на АПРЗ.
     • Употребата на шемата „прашања&одговори“ која обезбедува подобрена професионална слика и позитивно препознавање на давателот на услугата.
     • Подобрени перформанси на испорака на услуги и зголемен углед на советниците, преку поголемо задоволство на корисниците.
     • Подобрено знаење, вештини, зголемени специфични и мултифункционални компетенции на советниците кои ќе доведат до зголемена самодоверба во давањето на услуги.
     • Можност за советниците да ги прошират и продлабочат контактите со земјоделците.

      

      

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна