План на активности за одржување на трибини за период Ноември 2012

  • План на активности за одржување на трибини за период Ноември 2012
  • План на активности за одржување на трибини за период Ноември 2012
  • План на активности за одржување на трибини за период Ноември 2012
  • План на активности за одржување на трибини за период Ноември 2012

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството (АПРЗ) продолжи со директни средби со земојделците кои се одржуваат низ сите рурални населени места во РМ. На овие трибини со свои стручни теми учествуваат советниците од конкретните Работни Единици, Раководителот на Работниот Центар што се одржуваат трибините, поддржани со тим од Дирекцијата на АПРЗ.
На овие трибини се дискутира на различни стручни теми од земјоделското производство а исто така присутните можат да ги искажат своите проблеми и да постават прашање за сите актуелности за земјоделството.

Реден Број :  1
Место на одржување :  Драслајца
Општина :  Струга
Ден на посета :  01.11.2012 (четврток )
Време :  12:00
Локација на одржување :  Дисперзирана канцеларија
Работна Единица / Одговорен :  Струга  / Слаѓана Бебекоска Калајџиеска, 070/409-073, 046/784-495
Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  2
Место на одржување :  Мороишта
Општина :  Струга
Ден на посета :  01.11.2012 ( четврток )
Време :  14:00
Локација на одржување :  Селски дом
Работна Единица / Одговорен : Струга  / Слаѓана Бебекоска Калајџиеска, 070/409-073, 046/784-495
Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  3
Место на одржување :  Ропотово
Општина :  Долнени
Ден на посета :  05.11.2012 ( понеделник )
Време :  16:00
Локација на одржување :  Локално училиште
Работна Единица / Одговорен :  Прилеп / Горанчо Томевски, 070/409-081, 048/419-213
Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  4
Место на одржување :  Црнилиште
Општина :  Долнени
Ден на посета :  05.11.2012 (понеделник )
Време :  18:00
Локација на одржување :  Локално училиште
Работна Единица / Одговорен :  Прилеп / Горанчо Томевски, 070/409-081, 048/419-213
Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  5
Место на одржување :  Д. Оризари
Општина :  Битола
Ден на посета :  07.11.2012 ( среда )
Време :  11:00
Локација на одржување :  Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : Битола / Михајло Илиевски, 072/244-480, 047/223-150
Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  6
Место на одржување :  Карамани
Општина :  Битола
Ден на посета :  07.11.2012 (среда )
Време :  13:00
Локација на одржување : Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : Битола / Михајло Илиевски, 072/244-480, 047/223-150

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  7
Место на одржување :  Беловиште
Општина :  Гостивар
Ден на посета :  07.11.2012 (среда)
Време :  11:00
Локација на одржување :  Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : Гостивар /Јелица Бешлиќ, 070/409-096, 042/221-195
Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  8
Место на одржување :  Чајле
Општина :  Гостивар
Ден на посета :  07.11.2012 (среда )
Време :  13:00
Локација на одржување :  Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : Гостивар /Јелица Бешлиќ, 070/409-096, 042/221-195

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  9
Место на одржување :  Србјани
Општина :  Другово
Ден на посета :  08.11.2012 ( четврток )
Време :  11:00
Локација на одржување :  Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : Кичево / Лупче Данаилоски, 070/409-102, 045/224-124

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  10
Место на одржување :  Цер
Општина :  Другово
Ден на посета :  08.11.2012 ( четврток )
Време :  14:00
Локација на одржување :  Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : Кичево / Лупче Данаилоски, 070/409-102, 045/224-124

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  11
Место на одржување : Војшанци
Општина :  Неготино
Ден на посета :  13.11.2012 (вторник )
Време :  16:00
Локација на одржување :  Месна заедница
Работна Единица / Одговорен : Неготино / Ѓорѓи Ајтов, 070/409-043, 043/370-755

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  12
Место на одржување :  Тремник
Општина :  Неготино
Ден на посета :  13.11.2012 (вторник )
Време :  18:00
Локација на одржување :  Месна заедница
Работна Единица / Одговорен : Неготино / Ѓорѓи Ајтов, 070/409-043, 043/370-755

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  13
Место на одржување :  Сопотница
Општина :  Демир Хисар
Ден на посета :  14.11.2012 ( среда )
Време :  10:00
Локација на одржување :  Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : Демир Хисар / Љубе Талевски, 070/409-077, 047/276-122

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  14
Место на одржување :  Жван
Општина :  Демир Хисар
Ден на посета :  14.11.2012 ( среда )
Време :  12:30
Локација на одржување :  Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : Демир Хисар / Љубе Талевски, 070/409-077, 047/276-122

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  15
Место на одржување :  Конче
Општина :  Конче
Ден на посета :  14.11.2012 ( среда )
Време :  11:00
Локација на одржување :  Сала на Општина
Работна Единица / Одговорен : Радовиш / Дане Вучков, 070/409-119, 032/630-340

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  16
Место на одржување :  Лубница
Општина :  Конче
Ден на посета :  14.11.2012 ( среда )
Време :  16:00
Локација на одржување :  Сала на Општина
Работна Единица / Одговорен : Радовиш / Дане Вучков, 070/409-119, 032/630-340

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  17
Место на одржување :  Дебриште
Општина :  Росоман
Ден на посета :  15.11.2012 ( четврток )
Време :  17:00
Локација на одржување :  Локално училиште
Работна Единица / Одговорен : Кавадарци / Лазо Стамаџиев, 070/409-036, 043/400-125

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  18
Место на одржување :  Камен Дол
Општина :  Росоман
Ден на посета :  15.11.2012 ( четврток )
Време :  19:00
Локација на одржување :  Локално училиште
Работна Единица / Одговорен : Кавадарци / Лазо Стамаџиев, 070/409-036, 043/400-125

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  19
Место на одржување :  Соколарци
Општина :  Чешиново-Облешево
Ден на посета :  16.11.2012 ( петок )
Време :  10:00
Локација на одржување :  Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : Кочани / Владимир Медарски, 070/409-135, 033/274-443

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  20
Место на одржување :  Чешиново
Општина :  Чешиново-Облешево
Ден на посета :  16.11.2012 ( петок )
Време :  12:00
Локација на одржување :  Сала на Општина
Работна Единица / Одговорен : Кочани / Владимир Медарски, 070/409-135, 033/274-443

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  21
Место на одржување :  Алданци
Општина :  Крушево
Ден на посета :  20.11.2012 ( вторник )
Време :  15:00
Локација на одржување :  Основно училиште
Работна Единица / Одговорен : Крушево / Бранко Бојоски, 070/409-055, 048/477-400

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  22
Место на одржување :  Норово
Општина :  Крушево
Ден на посета :  20.11.2012 (вторник)
Време :  17:00
Локација на одржување :  Основно училиште
Работна Единица / Одговорен : Крушево / Бранко Бојоски, 070/409-055, 048/477-400

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  23
Место на одржување :  С.Караорман
Општина :  Штип
Ден на посета :  20.11.2012 (вторник)
Време :  17:00
Локација на одржување :  Основно училиште
Работна Единица / Одговорен : Штип / Ристо Огнанов, 072/244-479, 032/392-211

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  24
Место на одржување :  Чардаклија
Општина :  Штип
Ден на посета :  20.11.2012 ( вторник )
Време :  19:00
Локација на одржување :  Основно училиште
Работна Единица / Одговорен : Штип / Ристо Огнанов, 072/244-479, 032/392-211

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  25
Место на одржување :  Требино
Општина :  Македонски Брод
Ден на посета :  21.11.2012 (среда)
Време :  09:00
Локација на одржување :  Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : М. Брод / Илија Дојчиноски, 070/409-106, 045/275-911

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  26
Место на одржување :  Девич
Општина :  Македонски Брод
Ден на посета :  21.11.2012 (среда)
Време :  13:00
Локација на одржување :  Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : М. Брод / Илија Дојчиноски, 070/409-106, 045/275-911

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  27
Место на одржување :  Драгобраште
Општина :  Виница
Ден на посета :  22.11.2012 ( четврток )
Време :  17:00
Локација на одржување :  Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : Виница / Розета Зафирова, 070/409-141, 033/362-306

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  28
Место на одржување :  Пекљани
Општина :  Виница
Ден на посета :  22.11.2012 ( четврток )
Време :  19:00
Локација на одржување :  Месна заедница
Работна Единица / Одговорен : Виница / Розета Зафирова, 070/409-141, 033/362-306

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  29
Место на одржување : Мрзенци
Општина :  Гевгелија
Ден на посета :  28.11.2012 (среда)
Време :  18:00
Локација на одржување :  Локално училиште
Работна Единица / Одговорен : Гевгелија / Тони Мушанов, 072/252-250, 034/212-131

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  30
Место на одржување :  Прдејци
Општина :  Штип
Општина :  Гевгелија
Ден на посета :  28.11.2012 (среда)
Време :  20:00
Локација на одржување :  Локално училиште
Работна Единица / Одговорен : Гевгелија / Тони Мушанов, 072/252-250, 034/212-131

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  31
Место на одржување :  Цера
Општина :  Македонска Каменица
Ден на посета :  28.11.2012 (среда)
Време :  15:00
Локација на одржување :  Локална продавница
Работна Единица / Одговорен : Делчево / Ѓорѓи Јовановски, 070/409-027, 033/411-282

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

Реден Број :  32
Место на одржување :  Луковица
Општина :  Македонска Каменица
Ден на посета :  28.11.2012 (среда)
Време :  17:00
Локација на одржување :  Месна заедница
Работна Единица / Одговорен : Делчево / Ѓорѓи Јовановски, 070/409-027, 033/411-282

Теми и предавачи :

·         Можности за легализација на објекти за земјоделска намена

·         Добра земјоделска пракса

·         Форми и можности за регистрирање на  земјоделците

·         Фармер претприемач

·         Презентација на ИПАРД и Програма за рурален развој

 

Директор

Јордан Кузмановски

Во фаза на планирање е распорадот за одржување на трибини за месец декември.

Коментирај

Име*

Е-маил* (never published)

Страна