Ndihmë bujqve të rinj për fillim me veprimtari bujqësore

     Në bazë të nenit 7, alineja  9 e Ligjit mbi themelimin e Agjencisë për mbështetjen financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 72/07, 5/09 43/14, 193/15 dhe 39/16) , Agjencia për mbështetjen financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural shpall FTESË PUBLIKE Nr.03/2017 për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Programi për mbështetjen financiare të zhvillimit rural për vitin 2017

     Versioni shqip.pdf

     Versioni maqedonisht.pdf

      

     Komento

     Emri*

     E-mail* (never published)

     Faqe