Изработка на компост од растителни материи

     Со компостирање и се овозможува на природата да го врати органскиот материјал во почвата од каде што потекнува.
     Еден од начините за подобрување на квалитетните особини на почвата е употребата на компост, кој се добива од разни видови органски отпад како што се овошјето и зеленчукот кои може да бидат успешно компостирани.
     Компост е темно каеава земјена супстанца која може да се направи од веќе користени органски материјали: лушпи од овошје, зеленчук, суви гранчиња од дрва. Компостот може да се произведе во разни количини во домашна градина и поголеми количини на фарма на соодветно место. Една од најважните работи во произвоството на компост е селекцијата – одделување на суровини.
     Несозреаниот компост може да ги оштети растенијата, бидејќи тој продолжува да се распаѓа во почвата откако ќе се внесе во неа. Ако се употребат во поголеми количини вештачки ѓубрива можат да предизвикаат и негативни ефекти врз почвата, човекот, и животната средина бидеќи нивното потекло е хемиско.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна