Контрола на плодноста на почвата (агрохемиски анализи)

     Контролата на плодноста на  почвата е со цел да се сочуваат или подобрат физичките, хемиските и биолошките својства и да се осигура правилна употреба на минерални и органски ѓубрива.

     Со оваа мерка се рационализира употребата на минерални ѓубринва, се зголемува приносот и квалитетот на земјоделските производи, се заштитува животната средина и се постигнува заштеда на пари.

     Што е плодност на почвата

     Плодност на почвата е способност на истата да на растенијата му обезбеди континуирана  оптимална храна, вода, воздух, топлина и услови за вкоренување.

     Што опфаќа контролата на плодноста на почвата

     -Земање на почвени проби

     -Работа во лабораторија

     -Агрохемиска анализа на почвените проби

     -Читање на резултатите

     -Анализа на добиените вредности и препорака за ѓубрење како и други мерки за подобрување на хемиските својства на почвата

     Анализата на стандардните параметри за плодноста на почвата  опфаќа: пХ, содржина на хумус, содржина на вкупниот Н, содржина на физиолошки активен П и К, како и содржината на вкупниот и физиолошки активниот ЦаЦО3.

     За лозови. овошни и градинарски култури покрај овие елементи се испитува и содржината на Мг.

     Земање на почвени проби

           Точноста на резултатите од анализата, дијагнозата на состојбата на почвата и мерките кои треба да се превземат, зависи од правилното земање на почвените проби.

     Земањето на почвените проби од   површините ослободени од пченица, јачмен, грав, боранија, грашок и други се врши во текот на месец јули и август.

     Земањето на проби од површините ослободени од сончоглед, пченка, цвекло, и други култури се врши во текот на месец септември и октомври.

      

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна