Јавни набавки

Лице за јавни набавки : Јован Ангелевски

Контакт : 072 252 442

email : jovan.angelevski@agencija.gov.mk

Годишен план за јавни набавки за 2020 година

Постапка за спроведување на јавни набавки

 

Објавени огласи

 

Квартална евиденција за набавки под праговите и посебните услуги