Национален план (1.3 MiB)

Национална листа на одобрени производи и активни (626.7 KiB)

Национална програма за развој на земјоделството и рурален развој 2013-2017 (15.2 MiB)

Јавен оглас бр.04/12 (98.3 KiB)

Брошура за закуп на земјоделско земјиште (1.5 MiB)

Површини за Јавен Оглас (2.2 MiB)

Оглас за закуп на земјоделско земјиште (151.2 KiB)

Реализирани предавања во рамките на кампањата "Учиме за ИПАРД" (32.5 KiB)

Распоред на ИПАРД Инфо денови за Јавен Повик 01/2012 (29.5 KiB)

Оглас за закуп на земјоделско земјиште во регионот Свети Николе (100.0 KiB)

Нов оглас за закуп на земјоделско земјиште (102.2 KiB)

Објавен оглас за закуп на земјоделско земјишгте во Битолско (167.2 KiB)

Прирачник за вредносни синџири (472.8 KiB)

Прирачник за заштита на традиционалните производи (1.7 MiB)

Кодекс за ДЗП (678.2 KiB)

Водич за ДЗП (1.1 MiB)

Барање за одобрување на гаранција за добавувач од GARANTI FOND (43.2 KiB)

Барање за одобрување на гаранција за кредит од GARANTI FOND (42.2 KiB)

Барање за успис во регистар на откупувачи на земјоделски производи (174.3 KiB)

Договор за прозводство и откуп на земјоделски производи и преработка (34.5 KiB)

Национална стратегија со акционен план за органско производство 2008-2011 (1.2 MiB)

Национална стратегија за лозарствои винарство 2010-2015 (1.1 MiB)

Паушално оданочување на приходи од земјоделска дејност (258.2 KiB)

Прирачник за ставање во промет на семе за вешт.осем. од видот говеда (376.6 KiB)