Службено лице за посредување со информации од јавен карактер во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството:

Д-р Зоран Бардакоски 

Раководител на одделение за план, анализа и ЕУ проекти.

емаил : zoran.bardakoski@agencija.gov.mk 

телефон: 072/244-484 
 
Офицери за заштита на личните податоци:
 
Петар Андонов
Самостоен референт
емаил : petar.andonov@agencija.gov.mk 
телефон : 072 252 441 
 
 
Службено лице овластено за заштитено внатрешно пријавување:

Нурхан Јашар

Раководител на Одделение за буџетска контрола, Сектор за финансиски прашања – Дирекција

емаил : ukazuvac@agencija.gov.mk

телефон : 072 252 443

Климент Охридски бб, Пелагонка II-5/3 7000 Битола

 

Службеник за млади во органите на државна управа:

Игор Трајковски

Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – агроекономија

емаил : igor.trajkovski1@yahoo.com

телефон : 070 409 123