Офицер за заштита на личните податоци
Зоран Бардакоски
Раководител на одделение за регион Битола
емаил : zoran.bardakoski@agencija.gov.mk
телефон : 072244484