Службено лице за посредување со информации од јавен карактер во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството:

Д-р Зоран Бардакоски 

Раководител на одделение за регион Битола

емаил : zoran.bardakoski@agencija.gov.mk 

телефон: 072/244-484 
 
Офицери за заштита на личните податоци
 
Петар Андонов
Самостоен референт
емаил : petar.andonov@agencija.gov.mk 
телефон : 072 252 441 
 
Лазо Попоски
Помлад соработник
телефон : 070 246 031