Јавен оглас за вработување на 6 државни службеници

     ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 275/2022

     за вработување на 6 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Битола за следните работни места:

      

     1. УПР0101Б04000 Раководител на одделение за сметководство и плаќање, Сектор за финансиски прашања, Дирекција   

     • 1 извршител(и)

     Општи услови:

     • да е државјанин на Република Македонија,
     • активно да го користи македонскиот јазик,
     • да е полнолетен,
     • да има општа здравствена способност за работното место,
     • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.                                                                  

     Посебни услови:

     –   ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки

     –   најмалку 4 (четири) години работно искуство во струката од кои најмалку 1 (една) година на работно место во јавен сектор, односно најмалку 6 (шест) години работно искуство во струката од кои најмалку 2 (две) години на раководно работно место во приватен сектор

     Општи работни компетенции:

      –   решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

      –   учење и развој

      –   комуникација

      –   остварување резултати

      –   работење со други/тимска работа

      –   стратешка свест

      –   ориентираност кон странките/засегнати страни

      –   раководење и

      –   финансиско управување

     Посебни работни компетенции:

      –   активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

      –   потврда за положен испит за административно управување

      –   активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Дополнителни услови:

     –   сертификат за овластен сметководител

     Распоред на работно време:

     • Работни денови понеделник-петок
     • Работни часови неделно 40
     • Работно време од 07:30 до 15:30

     –  Опис за работното време: cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

     Паричен нето износ на плата: 30.057,00 денари

      

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Македонец(ка) 1.

      

     2. УПР0101В04000 Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – растително производство, Одделение за Пелагониски регион, Сектор за земјоделство и рурален развој, Крушево.

     • 1 извршител(и)

     Општи услови:

     • да е државјанин на Република Македонија,
     • активно да го користи македонскиот јазик,
     • да е полнолетен,
     • да има општа здравствена способност за работното место,
     • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

     Посебни услови:

     –   ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, овоштарство, биотехнологија, преработка на анимални производи

     –   со или без работно искуство во струката

     Општи работни компетенции:

      –   решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

      –   учење и развој

      –   комуникација

      –   остварување резултати

      –   работење со други/тимска работа

      –   стратешка свест

      –   ориентираност кон странките/засегнати страни и

      –   финансиско управување

     Посебни работни компетенции:

      –   активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

      –   активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Дополнителни услови:

     –   да поседува возачка дозвола од Б категорија

     Распоред на работно време:

     • Работни денови понеделник-петок
     • Работни часови неделно 40
     • Работно време од 07:30 до 15:30

     –  Опис за работното време: cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

     Паричен нето износ на плата: 22.284,00 денари

      

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Македонец(ка) 1.

      

     3. УПР0101В04000 Помлад соработник за земјоделство и рурален развој – растително производство, Одделение за Североисточен регион, Сектор за земјоделство и рурален развој, Крива Паланка          

     • 1 извршител(и)

     Општи услови:

     • да е државјанин на Република Македонија,
     • активно да го користи македонскиот јазик,
     • да е полнолетен,
     • да има општа здравствена способност за работното место,
     • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

     Посебни услови:

     –   ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, растително производство, заштита на растенијата, технологија на прехрамбени производи

     –   со или без работно искуство во струката

     Општи работни компетенции:

      –   решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

      –   учење и развој

      –   комуникација

      –   остварување резултати

      –   работење со други/тимска работа

      –   стратешка свест

      –   ориентираност кон странките/засегнати страни и

      –   финансиско управување

     Посебни работни компетенции:

      –   активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

      –   активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Дополнителни услови:

     –   да поседува возачка дозвола Б-категорија

     Распоред на работно време:

     • Работни денови понеделник-петок
     • Работни часови неделно 40
     • Работно време од 07:30 до 15:30

     –  Опис за работното време: cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

     Паричен нето износ на плата: 22.284,00 денари

      

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Македонец(ка) 1.

      

     4. УПР0101В04000 Помлад соработник за земјоделство и рурален развој –  сточарство, Одделение за Источен регион, Сектор за земјоделство и рурален развој, Делчево.

     • 1 извршител(и)

     Општи услови:

     • да е државјанин на Република Македонија,
     • активно да го користи македонскиот јазик,
     • да е полнолетен,
     • да има општа здравствена способност за работното место,
     • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

     Посебни услови:

     –   ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, добиточно производство (сточарство), технологија на прехранбени производи, наука за земјиштето и хидрологија

     –   со или без работно искуство во струката

     Општи работни компетенции:

      –   решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

      –   учење и развој

      –   комуникација

      –   остварување резултати

      –   работење со други/тимска работа

      –   стратешка свест

      –   ориентираност кон странките/засегнати страни и

      –   финансиско управување

     Посебни работни компетенции:

      –   активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

      –   активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Дополнителни услови:

     –   да поседува возачка дозвола Б категорија

     Распоред на работно време:

     • Работни денови понеделник-петок
     • Работни часови неделно 40
     • Работно време од 07:30 до 15:30

     –  Опис за работното време: cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

     Паричен нето износ на плата: 22.284,00 денари

      

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Други националности 1.

      

     5. УПР0101Г02000 Виш референт за административно – технички работи во одделение за Југостичен регион, Одделение за Југостичен регион, Сектор за земјоделство и рурален развој, Струмица .

     • 1 извршител(и)

     Општи услови:

     • да е државјанин на Република Македонија,
     • активно да го користи македонскиот јазик,
     • да е полнолетен,
     • да има општа здравствена способност за работното место,
     • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

     Посебни услови:

     –   ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, вишо/средно гимназиско, економско, земјоделско образование

     –   најмалку 2 (две) години работно искуство во струката

     Општи работни компетенции:

      –   учење и развој

      –   комуникација

      –   остварување резултати

      –   работење со други/тимска работа

      –   ориентираност кон странките/засегнати страни и

      –   финансиско управување

     Посебни работни компетенции:

      –   активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

      –   активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Распоред на работно време:

     • Работни денови понеделник-петок
     • Работни часови неделно 40
     • Работно време од 07:30 до 15:30

     –  Опис за работното време: cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

     Паричен нето износ на плата: 18.582,00 денари

      

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Ром(ка) 1.

      

     6. УПР0101В02000 Виш соработник за земјоделство и рурален развој – агроекономија, Одделение за Југоисточен регион, Сектор за земјоделство и рурален развој, Радовиш. 

     • 1 извршител(и)

     Општи услови:

     • да е државјанин на Република Македонија,
     • активно да го користи македонскиот јазик,
     • да е полнолетен,
     • да има општа здравствена способност за работното место,
     • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

     Посебни услови:

     –   ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, организациони науки и управување (менаџмент), растително производство, наука за земјиштето и хидрoлогија

     –   најмалку 2 (две) години работно искуство во струката

     Општи работни компетенции:

      –   решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

      –   учење и развој

      –   комуникација

      –   остварување резултати

      –   работење со други/тимска работа

      –   стратешка свест

      –   ориентираност кон странките/засегнати страни и

      –   финансиско управување

     Посебни работни компетенции:

      –   активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

      –   активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

     Дополнителни услови:

     –   да поседува возачка дозвола Б категорија

     –   да поседува сертификат за канцелариско и архивско работење

     Распоред на работно време:

     • Работни денови понеделник-петок
     • Работни часови неделно 40
     • Работно време од 07:30 до 15:30

     –  Опис за работното време: cо почеток на работното време помеѓу 07:30 и 08:30 часот и завршеток на истото помеѓу 15:30 и 16:30 часот

     Паричен нето износ на плата: 24.715,00 денари

      

     НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2022 год. се : Албанец(ка) 1.

     Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата на Агенцијата за администрација.

     Рокот за пријавување изнесува 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата.

     Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет страницата на Агeнцијата за администрација.

     Фаза 1 – административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на објавениот оглас.

     Фаза 2 – испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во живо на интернет страницата на Агенција за администрација.

     Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од завршување на фаза 2.

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна