Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

Zoran Bardakoski

Udhëheqës reparti për regjionin Manastir

E-mail : zoran.bardakoski@agencija.gov.mk

Telefon : 072244484