Zyrtar për ndërmjetësim i informatave me karakter publik në  Agjencionin për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë

D-r Zoran Bardakoski
Udhëheqës i Departamentit për Rajonin të Pelagonisë – Manastir
еmail: zoran.bardakoski@agencija.gov.mk 

telefon: 072/244-484 

 

Zyrtarët për mbrojtjen e të dhënave personale:

 

Petar Andonov

Referent i pavarur 

еmail : petar.andonov@agencija.gov.mk 

telefon : 072 252 441 

 

Lazo Poposki

Bashkëpunëtor i ri

email : lazo.poposki@agencija.gov.mk 

telefon: 070 246 031 

 

Zyrtari i autorizuar për raportimin e brendshëm të mbrojtur:

Nurhan Jashar

Udhëheqës i departamentit për kontroll buxhetor, Sektori për çështje financiare – Drejtoria
email : ukazuvac@agencija.gov.mk
telefon: 072 252 443
Kliment Ohridski p.n., Pellagonka II-5/3 7000 Manastir