Технологија за подигнување на јагодов насад (586.5 KiB)

Болести и штетници кај лешник (691.3 KiB)

Јаболкова крвава вошка (635.4 KiB)

Препорака до овоштарите (604.8 KiB)

Високоџбунеста Америчка Боровница (233.4 KiB)

САДЕЊЕ НА ОВОШКИ (237.5 KiB)

Одгледување на капини (339.1 KiB)

Улогата на овошјето во исхраната (206.3 KiB)

Чување на јаболката – ладилници (253.0 KiB)

Берба кај јаболката (176.4 KiB)

Берба кај јаболката (176.4 KiB)

Проредување на цветови и плодови на овошките (344.9 KiB)

Системи на одгледување на јаболка (196.5 KiB)

Одржување на површината во овошните насади (503.4 KiB)

Интегрално производство на овошје (И.П.О) (191.3 KiB)

АРОНИЈА – Aronia melanokarpa (212.2 KiB)

Системи на одгледување на јаболка (196.5 KiB)

Интегрално производство на овошје (191.3 KiB)

Аронија (212.2 KiB)

Одржување на површината во овошните насади (503.4 KiB)

Проредување на цветови и плодови на овошките (344.9 KiB)

Програма за заштита на јаболкото (314.5 KiB)

Со навремена заштита од црешовата мува до здрави плодови ( Rhagoletis cerasi ) (289.5 KiB)

Ѓубрење со азотни ѓубрива(прихрана) (282.1 KiB)

Улогата на пчелите во опрашување на овошките (326.4 KiB)

Спроведување мерки за заштита од доцни пролетни мразeви (660.0 KiB)

Зимска заштита на овошките (263.7 KiB)

Зимска резидба на овошки (339.0 KiB)

Резидба на aктинидија (228.5 KiB)

Подигнување на овошен насад (287.4 KiB)

Производство на сливи – помотехнички мерки (344.2 KiB)

Јаболко – ТЕСП (5.8 MiB)

Берба, пакување и чување на Актинидија (427.4 KiB)

Чување на свежо овошје (202.8 KiB)