Одлгедување на сончоглед (631.1 KiB)

Правилно складирање и чување на компирот во текот на зимата (211.4 KiB)

Агрохемиска анализа (254.2 KiB)

Ѓубрење кај житарици (379.0 KiB)

Одгледување на пченка со систем за наводнување капка по капка (2.5 MiB)

Прихрана на житни култури (158.2 KiB)

АГРОТЕХНИКА НА КОМПИР (551.1 KiB)

Затоплување во пластеници (254.5 KiB)

Основна обработка на почвата (124.7 KiB)

Заштита на почвата од ерозија (156.0 KiB)

Одгледување на Лаванда (172.8 KiB)

Заштита на почвата од ерозија (156.0 KiB)

Одгледување на Лаванда (172.8 KiB)

Штети на стрните жита во текот на зимата (239.0 KiB)

Управување со жетвени остатоци (488.4 KiB)

Собирање и сушење лековити растенија (323.7 KiB)

СИРАК (258.6 KiB)

Сертифициранo семе oд житни култури (372.7 KiB)

Силажирање на пченка (246.2 KiB)

Сеидба на пченица (313.4 KiB)

Сеидба на озими добиточен грашок и граор (340.9 KiB)

Сеидба на озими јачмен (245.9 KiB)

Сеидба на маслодајна репа (347.5 KiB)

Примена на органско ѓубре(шталско ѓубре) (393.4 KiB)

Свиларка (Cuscuta spp.) во луцерката (212.7 KiB)

Плодоред во поледелството (139.8 KiB)

Пламеница на компирот (206.1 KiB)

Одгледување на шафран (183.9 KiB)

Заштита на стрните жита од забрус (црн житарец) (256.7 KiB)

Берба (жетва) и складирање на пченка (143.3 KiB)

Свиларка (Cuscuta Spp ) во луцерката (212.7 KiB)

Пламеница на компирот (206.1 KiB)

Сирак (258.6 KiB)

Одгледување на шафран (183.9 KiB)

Плодоред во поледелството (139.8 KiB)

Примена на органско ѓубре(шталско ѓубре) (393.4 KiB)

Штети на стрните жита во текот на зимата (239.0 KiB)

Собирање и сушење лековити растенија (323.7 KiB)

Заштита на стрните жита и луцерката од штетни глодари (312.1 KiB)

Влијание на прекумерната влажност врз земјоделските култури (221.0 KiB)

Основна обработка на почвата (193.5 KiB)

Системи на обработка на почвата за пролетна сеидба (225.8 KiB)

Берба (жетва) и складирање на пченка (143.3 KiB)

Сеидба на озими јачмен (245.9 KiB)

Сеидба на пченица (313.4 KiB)

Сеидба на озими добиточен грашок и граор (340.9 KiB)

Сертифицирано семе од житни култури (372.7 KiB)

Силажирање на пченка (246.2 KiB)

Сеидба на маслодајна репа (347.5 KiB)

Управување со жетвени остатоци (488.4 KiB)

Контрола на плодноста на почвата (агрохемиски анализи) (676.3 KiB)

Жетва на стрни жита (247.8 KiB)

Реакција на почвата(пХ) (420.2 KiB)

Косење на луцерка за сено (273.8 KiB)

Заштита на пченката од земјишни штетници (276.5 KiB)

Расадување на тутун (219.5 KiB)

Заштита на житните култури од житната пијавица(лема) (381.2 KiB)

Сеидба на пченка (335.5 KiB)

Sekator во стрните жита (308.3 KiB)

Сеидба на ранопролетни поледелски култури (44.0 KiB)

Добиточна репа (310.3 KiB)

Маслодајна Репка (117.1 KiB)

Овес (94.5 KiB)

Пченица (116.1 KiB)

Прихрана на стрсни жита (185.1 KiB)

Шеќерна Репка (102.7 KiB)

Соја (91.8 KiB)

Сончоглед (109.0 KiB)

Тритикале (89.3 KiB)

Технологија за одгледување на тврда пченица (222.7 KiB)

Технологија на одгледување на соја (376.2 KiB)

Технологија на одгледување на шеќерна репка (613.3 KiB)

Како се утврдуваат потребите за ѓубрење (259.3 KiB)

Одгледување на фуражен грашок (61.6 KiB)

Заштита на житни култури од ЗАБРУС (92.5 KiB)

Технологија на одгледување на пченка (710.7 KiB)

Технологија на одгледување стрсни жита (259.3 KiB)