Состојба во пчеларникот во месеците декември, јануари, февруари и март (828.4 KiB)

Најчести работни обврски на пчеларникот за месеците април, мај и јуни (394.7 KiB)

Високите летни температури и влијание на домашните животни (393.4 KiB)

Бројлерско производство (194.1 KiB)

Хранење на козите пред припустот (188.2 KiB)

Традиционално или шталско одгледување, асав или праменка (280.4 KiB)

Начини на одгледување на јагнињата во Р Македонија (264.0 KiB)

Исправност на молзните апарати за здраво виме МАСТИТИС (181.4 KiB)

Младата зелена трева – опасност од нитратно труење (345.2 KiB)

Проценка на активноста на летот на пчелите (239.5 KiB)

Јагнење на овци (289.8 KiB)

Внатрешно уредување на објект за чување на кози или овци (223.2 KiB)

Малаксавост кај јагнињата (260.0 KiB)

Репродукција кај кози (336.4 KiB)

Колострум (134.9 KiB)

Подготовка на рибник за одгледување на крап (91.3 KiB)

Заразна кривотница кај овци и кози (291.6 KiB)

Бруцелоза (99.2 KiB)

Објекти за крави (372.6 KiB)

Добра хигиенска пракса (133.9 KiB)

Како екстензивно да стане продуктивно (32.0 KiB)

Храна и прихрана на пчелите (88.8 KiB)

Исхрана на кози и јарци (96.2 KiB)

Исхрана на крави со различна млечност (87.6 KiB)

Исхрана на овци (52.1 KiB)

Дефекти и маани на вкусот и мирисот на млекото ( ТЕСП – Хигиена на млекото) (629.1 KiB)

Исхрана на стелни крави (78.8 KiB)

Нега на копита и папци (47.3 KiB)

Хигиена на млекарски садови (ТЕСП – Хигиена на млеко) (1.2 MiB)

Хигиена на молзно животно ( ТЕСП – Хигиена на млеко) (1.2 MiB)

Дезинфекција на објекти, прибор и опрема во овчарски и козарски фарми (45.8 KiB)

Тов на телиња до 5 месеци (114.7 KiB)

Објекти за овци (103.9 KiB)